Hoppa till innehåll

Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer godkände innehållet i lagutkastet om utvidgning av läroplikten

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2020 11.54 | Publicerad på svenska 25.8.2020 kl. 15.11
Pressmeddelande
Nuoria opiskelijoita

Tisdagen den 25 augusti behandlade ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer utgående från remissvar ändringsbehoven i utkastet till regeringsproposition om utvidgning av läroplikten och godkände de centrala riktlinjerna i propositionen. Lagförslaget lämnas till riksdagen som budgetlag senast den 5 oktober.

Enligt regeringsprogrammet garanteras varje ung person en examen på andra stadiet. Målet är att höja befolkningens kompetens- och utbildningsnivå, minska skillnaderna i inlärning och öka jämlikheten i utbildningen.

 - För hundra år sedan infördes läroplikten och det var en stor gärning för jämlikheten. Sedan dess har världen förändrats enormt mycket och nu är det rätt tid att uppdatera läroplikten så att den motsvarar 2020-talets krav. Det enda godtagbara målet för en välfärdsstat som Finland är att varje ung person ska kunna förvärva de färdigheter som behövs i livet och arbetet, säger undervisningsminister Li Andersson.

 Utifrån remissvaren gjorde ministerarbetsgruppen vissa preciseringar i utkastet till regeringsproposition. Gränsen för stödet för skolresor höjs från tidigare fem kilometer till sju. Enligt förslaget ska det vara tillåtet att ta ut avgifter för frivilliga studieresor av läropliktiga studerande på andra stadiet.

- De ändringar som gjorts i lagförslaget svarar på många remissinstansers förslag om att tyngdpunkten i finansieringen i högre grad ska flyttas till undervisning och handledning. Jämfört med utkastet riktas tilläggsfinansiering också till kostnaderna för läromedel, säger Andersson. 

I och med läropliktsreformen upphör den ungas läroplikt när han eller hon fyller 18 år eller avlägger en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen). 

Enligt förslaget ska det framöver vara avgiftsfritt för unga att avlägga en examen på andra stadiet. Efter reformen är även alla nödvändiga läromedel och redskap som behövs för studier på andra stadiet avgiftsfria. Även studerandeboendet förblir avgiftsfritt. Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet gäller till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

Som en del av läropliktsreformen stärks handledningen och tjänsterna inom elevvården samt grundskolans möjligheter att erbjuda varje elev tillräckliga färdigheter för att klara av en utbildning på andra stadiet. Enligt förslaget kan fullgörandet av läroplikten avbrytas endast av synnerligen grundad anledning.

I planen för de offentliga finanserna har man reserverat finansiering för kostnaderna för utvidgningen av läroplikten och det avgiftsfria andra stadiet. Kommunerna ersätts till fullt belopp för de kostnader som reformen medför. Den finansiering som föranleds av höjningen av gränsen för stödet för skolresor och ändringen av bestämmelserna om avgiftsfrihet används för handledning av studerande som riskerar att avbryta studierna samt för läromedel.

Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2021 för en åldersklass i sänder. 

Läroplikten och den avgiftsfria utbildningen på andra stadiet gäller för första gången de unga som avslutar den grundläggande utbildningen våren 2021 och inleder studier på andra stadiet hösten 2021.

Mer information:
●    kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 0295 330 182
●    överdirektör Mika Tammilehto, tfn 0295 330 308
●    regeringsrådet Piritta Sirvio, tfn 0295 330 238