Hoppa till innehåll

Målbild för digitaliseringen av småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har utarbetats

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2023 11.07
Pressmeddelande

Den nationella målbilden för digitaliseringen av småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har nu blivit klar. Målbilden stöder det arbete som aktörerna inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utför för att utveckla digitaliseringen på ett långsiktigt och enhetligt sätt. Regeringsprogrammet Ett starkt och engagerat Finland förutsätter att digitaliseringens möjligheter utnyttjas bättre i utvecklingen av det finländska utbildningssystemet.

Det har inte tidigare utarbetats någon nationell lägesbild över digitaliseringen inom området för fostran och utbildning. Syftet med den gemensamma målbilden är att göra det möjligt för alla aktörer inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen att utföra ett långsiktigt, proaktivt och strategiskt styrt arbete för att uppnå målbilden.

- Varje barn och ung person ska ha förutsättningar att verka i vårt digitaliserade samhälle. Den digitala bildningen spelar också en viktig roll när det gäller att bekämpa påverkan genom felaktig information och desinformation samt att stärka samhällets resiliens. Beskrivningen av målbilden möjliggör konkreta åtgärder för att främja en ännu högre kvalitet på digitaliseringen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Det är även viktigt att göra lärandet mer jämlikt med hjälp av digitaliseringen, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Begreppet digitalisering omfattar insatser för att digitalisera och på annat sätt främja utvecklingen av organisationer, tjänster eller funktioner med hjälp av digital teknik, bland annat artificiell intelligens. För personalen inom sektorn har digitaliseringen inneburit mycket nytt att lära sig. De har numera tillgång till ett stort urval av digitala läromedel. Digitala läroböcker, artiklar, videor och interaktiva applikationer har blivit en del av personalens vardag.

- Vi vill också säkerställa tillgången till digitala och tryckta läromedel av hög kvalitet på båda nationalspråken, tillägger undervisningsminister Henriksson.

Beskrivningen av målbilden är en fortsättning på publikationerna Finlands digitala kompass och Riktlinjer för digitaliseringen av fostran och utbildning 2027. Avsikten med denna publikation är att förtydliga de nationella digitaliseringsmålen i fråga om småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

 – Vårt mål är att utveckla styrningen och genomslaget av digitaliseringen samt förvaltningsområdets framsynthet. Det finns också skäl att överväga en harmonisering av de uppgifter som hänför sig till det praktiska genomförandet av digitaliseringen. Detta på grund av att det inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen finns hundratals olika anordnare och aktörer, konstaterar överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen.

Arbetet med digitaliseringen inom sektorn fortsätter i projektet om en referensram för digitaliseringen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och det fria bildningsarbetet, där undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och verksamhetsfältet i samarbete fastställer styrande principer, en målbild och åtgärder för olika delområden av digitaliseringen.

Överdirektör Pirhonen tillägger att en motsvarande beskrivning av målbilden för digitaliseringen utarbetas inom ett projekt för det fria bildningsarbetet under 2024.

Ett stort antal aktörer inom sektorn deltog i arbetet med att bereda beskrivningen av målbilden för digitaliseringen av småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Mer information: Tero Huttunen, utvecklingschef, tfn 0295 330 219