Hoppa till innehåll

Nästan 31 miljoner euro till kontinuerligt lärande för att få fart på sysselsättningen, jämlikhet och tillgången på kompetent arbetskraft

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2020 11.07 | Publicerad på svenska 16.6.2020 kl. 10.00
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar sammanlagt ca 30,9 miljoner euro för projekt och försök som stöder kontinuerligt lärande. Syftet är att hjälpa människor att utveckla sitt eget kunnande, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och stödja sysselsättningen. Samtidigt görs pilotförsök med en verksamhetsmodell där ett utvidgat samarbete svarar på regionernas behov och stöder kommunernas sysselsättningsförsök.

Understöd beviljas för kortvariga utbildningar och stödåtgärder för utbildning som syftar till att höja sysselsättningsgraden, underlätta tillgången på kunnig arbetskraft inom branscher där det råder brist på arbetskraft samt stödja kompetensen särskilt hos grupper som är underrepresenterade i respektive utbildning. Med understöden stöds dessutom invandrares utbildning och sysselsättning. Sammanlagt 91 projekt får understöd.

– Det är livsviktigt att göra betydande satsningar på kontinuerligt lärande, om vi vill få upp sysselsättningen. Tanken bakom de projekt som nu sätter igång är att vi vill göra det möjligt för så många som möjligt att delta i  kontinuerligt lärande - också för dem som hittills har upplevt att tröskeln för att ta upp studierna har varit för hög, säger undervisningsminister Li Andersson.

Inom yrkesutbildningen stöds klienternas vägar till sysselsättning genom kommunala sysselsättningsförsök. Understöden riktas till handlednings-, rådgivnings- och stödtjänster som främjar sysselsättningen och förbättrar yrkesutbildningens resultat.

Vid högskolorna inleds nya utbildningar som förbättrar sysselsättningen samt handlednings-, rådgivnings- och stödtjänster. Genom kortvariga utbildningar åtgärdas i synnerhet bristen på kompetent arbetskraft inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, byggbranschen och teknikbranschen. Understöd beviljas också för utbildning som anknyter till utnyttjande av artificiell intelligens och robotteknik.

– Finland behöver experter för att lösa klimatförändringen, fostra kommande generationer och vårda äldre personer. Dessutom kräver förändringarna i arbetslivet en möjlighet att uppdatera sitt kunnande under hela yrkeskarriären. Att stärka och förnya kompetensen hos personer i arbetsför ålder stöder sysselsättningen och den ekonomiska återhämtningen. Jag är glad att högskolorna klart har tagit sig an utmaningen i form av kontinuerligt lärande, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Vid läroanstalterna för fritt bildningsarbete ordnas utbildning och handledning med så kallad låg tröskel i anslutning till arbetslivsfärdigheterna. Utbildningen och handledningen riktar sig bl.a. till arbetslösa, personer som hotas av arbetslöshet och personer som behöver förbättra sina baskunskaper. Utbildningen och handledningen stärker också deras språkkunskaper, digitala färdigheter och arbetslivsfärdigheter. Verksamheten kan bedrivas via grupp- eller individuell handledning eller studiecirklar.

Understöd beviljas också för projekt som stöder invandrares utbildnings- och sysselsättningsvägar. Inom projekten utvecklas modeller för handledning och stöd till invandrare på deras eget språk samt stödåtgärder i det inledande skedet av utbildningen eller arbetet. Understöd beviljas bl.a. för verksamhet för invandrare vid kompetenscenter, för behörighetsgivande utbildning för lärare med invandrarbakgrund samt för projekt som förbättrar invandrarföräldrars språkkunskaper och baskunskaper samt sysselsättningsmöjligheter.

Projektansökningarna gällande kontinuerligt lärande har bedömts av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet. Vid bedömningen hördes också NTM-centralerna. I beredningen har man använt sig av de nyaste uppgifterna gällande coronakrisens inverkan på arbetsmarknaden, branscher som lider brist på kompetent arbetskraft och sysselsättningsmålen.

Det kommer att företas en studie kring uppföljningen av och genomslaget för snabbverkande åtgärder beträffande kontinuerligt lärande. Studien görs som ett av statsrådets forsknings- och utredningsprojekt (TEAS). Därtill kommer undervisnings- och kulturministeriet under sommaren och i början av hösten att i form av en artikelserie presentera de projekt som fått understöd och vad kontinuerligt lärande i praktiken går ut på.  

Mer information:

  • planeringschef Kirsi Heinivirta, tfn 0295 330 136
  • Yrkesutbildning: konsultative tjänstemannen Ville Heinonen, tfn 0295 330 105, undervisningsrådet Tiina Polo, tfn 0 295 330 022 
  • Högskolor: undervisningsrådet Sanna Hirsivaara, tfn 0295 330 111, undervisningsrådet Päivi Bosquet, tfn 0295 330 375, undervisningsrådet Kaisu Piiroinen, tfn 0 295 330 359
  • Fritt bildningsarbete: undervisningsrådet Annika Bussman, tfn 0295 330 407
Hanna Kosonen Högskoleutbildning och forskning Li Andersson Utbildning Yrkesutbildning