Hoppa till innehåll

Närundervisningen fortsätter torsdagen den 14 maj

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2020 17.41 | Publicerad på svenska 5.5.2020 kl. 12.41
Nyhet

Eleverna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen återvänder till närundervisningen torsdagen den 14 maj. Den 29 april fattade regeringen beslut om att avveckla restriktionerna i fråga om småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. På basis av den epidemiologiska bedömningen finns det inte längre grunder för att förlänga beredskapslagens tillämpningsförordning och det är tryggt att återvända till skolan. Den 4 maj har undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd preciserat anvisningarna för utbildningsanordnarna.

Syftet med anvisningarna till utbildningsanordnarna är att stöda skolor och enheter inom småbarnspedagogiken vid ordnandet av återgången till skolan och småbarnspedagogiken. Genom att följa anvisningarna kan man minska smittorisken i samband med skolgången och småbarnspedagogiken och genomföra en trygg återgång till närundervisning för eleverna och personalen.

Närkontakterna minskas

I skolan och småbarnspedagogiken ska man undvika och minska situationer där man är i direkt kontakt med andra. Detta innebär att stora gemensamma tillställningar inte ordnas och att man undviker att andra än barn samt personalen vid skolan och småbarnspedagogiken vistas på skolans eller småbarnspedagogikens område. Varje enhet ska fastställa förfaranden som lämpar sig för den egna situationen och ge familjerna anvisningar om hur de ska agera i enlighet med dem. Man bör också undvika sammanträden för personalen och exempelvis ska lärarnas möten i första hand ordnas med distansförbindelser.

Verksamheten i skolan och inom småbarnspedagogiken är inte sådana allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster. Eventuella mötesbegränsningar tillämpas inte på verksamheten. Bestämmelserna om gruppstorlekar och personaldimensionering gäller sådan den lyder i lagstiftningen om småbarnspedagogik och grundläggande utbildning.

Rymlighet genom lokallösningar

Inom småbarnspedagogiken ska personalen arbeta med samma barngrupp. Inga bestämmelser om säkerhetsavstånd mellan personer kommer att utfärdas och grupperna behöver inte delas upp, utan rymlighet söks genom lokalarrangemang. För att förhindra spridning av smitta ska personalen i regel inte flytta från en enhet till en annan.

Skolans lokallösningar genomförs så att det på en gång finns färre elever i skolorna än tidigare. Tomma undervisningslokaler (t.ex. läroanstalter på andra stadiet) kan vid behov tas i bruk för detta ändamål.

I lågstadierna hålls undervisningsgrupperna åtskilda under hela skoldagen. I högstadierna och i de valfria ämnena kan undervisningsgruppen bytas ut om undervisningen inte kan genomföras på annat sätt. Om det t.ex. i högstadierna är omöjligt att hålla undervisningsgrupperna åtskilda ska man sträva efter rymlighet i lokalerna och i mån av möjlighet försöka ordna undervisningen i skift.

Skolmåltiderna ordnas med den egna klassen eller gruppen, inte som gemensamma måltider i matsalen. Matsalen kan dock användas i skift.

Riskgrupperna beaktas

Det är extremt sällsynt att barn drabbas av svåra coronavirussymtom och risken för sådana är inte större hos friska barn och unga och inte heller hos dem vars underliggande sjukdom vårdas rätt. Den behandlande läkaren bedömer om ett barn med en svår underliggande sjukdom eller som behöver regelbunden medicinering som sänker försvarsförmågan, eller ett barn med en familjemedlem i denna situation, kan återvända till skolan eller småbarnspedagogiken. I fråga om anställda vid skolor eller småbarnspedagogiken grundar sig åtgärderna på arbetsgivarens riskbedömning. Företagshälsovården stöder arbetsgivaren i riskbedömningen.

Kom inte till skolan eller daghemmet om du är sjuk

Det är också viktigt att komma ihåg att inga barn eller vuxna ska komma till skolan eller småbarnspedagogiken om de är sjuka. Om barnet insjuknar under dagen, flyttas barnet omedelbart till ett separat rum för att vänta på en vårdnadshavare under tillsyn av en vuxen. Vuxna undviker närkontakt med den insjuknade genom att hålla ett tillräckligt avstånd. Den som har blivit smittad med coronavirus ska stanna borta från skolan eller småbarnspedagogiken i minst sju dygn från symtomens början, men vid behov längre så att han eller hon har varit symtomfri i minst två dygn innan han eller hon återvänder till skolan eller småbarnspedagogiken. Coronaviruset smittar i första hand genom droppsmitta, vilket innebär att en korrekt host- och handhygien förhindrar smitta.

Eventuella infektioner

För utredningen av smittkedjor svarar den läkare som i kommunen eller sjukvårdsdistriktet ansvarar för smittsamma sjukdomar. Om coronavirussmitta konstateras hos någon i skolan eller småbarnspedagogiken utreds om det har förekommit exponering och de exponerade ska spåras och sättas i karantän i 14 dygn.

Mer information
överdirektör, avdelningschef Eeva-Riitta Pirhonen, tfn 040 576 9462, undervisnings- och kulturministeriet
regeringsråd Anne-Marie Brisson, tfn 0400 269 201, undervisnings- och kulturministeriet
sakkunnigläkare Otto Helve, tfn 029 524 7711, Institutet för hälsa och välfärd
sakkunnigläkare Emmi Sarvikivi, tfn 029 524 7105, Institutet för hälsa och välfärd

Småbarnspedagogik Utbildning