Hoppa till innehåll

Kultursektorn utarbetar etiska anvisningar på eget initiativ

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2021 15.34 | Publicerad på svenska 28.6.2021 kl. 15.44
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har gett Forum Artis rf i uppdrag att ta fram etiska anvisningar för kultursektorn. Uppdraget anknyter till utredaren Jukka Liedes utredning som blev klar i fjol och som gällde ett eventuellt inrättande av ett etiskt organ inom kultursektorn. Det etiska organet inrättas inte.

Under remissbehandlingen om Jukka Liedes utredning fick förslaget om den förebyggande verksamhet som enligt planerna skulle höra till det etiska organets andra uppgiftsområde brett understöd. Enligt förslaget skulle detta omfatta sammanställning av etiska principer och riktlinjer för sektorn, främjande av diskussion om etik samt utfärdande av initiativ och utlåtanden om etiska frågor på området.

Däremot fick det andra uppgiftsområdet – verksamhet i efterhand – ett motstridigt mottagande. Denna verksamhet skulle omfatta behandling och undersökning av åtgärder, praxis eller fall som påstås vara oetiska, inklusive klagomåls- och besvärsförfaranden. Enligt förslaget skulle det etiska organet placeras vid Centret för konstfrämjande, och det framfördes också avvikande åsikter om detta under remissbehandlingen.

- Det är viktigt att oetisk verksamhet inom kulturområdet, såsom sexuella trakasserier, har fått synlighet under de senaste åren och att det finns en bred vilja att främja etisk verksamhet. Forum Artis har möjlighet att utarbeta etiska anvisningar genom att diskutera med och engagera aktörer på området, så att anvisningarna också får ett brett godkännande inom kulturen, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

Enligt det uppdrag som ministeriet gett Forum Artis ska organisationen i sitt arbete med att utarbeta etiska anvisningar beakta de etiska anvisningar eller motsvarande praxis som eventuellt redan finns inom kulturens olika områden samt fastställa vilka kulturområden som omfattas av de anvisningar som nu utarbetas. Tyngdpunkten i arbetet med att utarbeta anvisningar ligger på omständigheter som gäller rättigheterna för personer i arbetstagarställning eller motsvarande ställning att bli behandlade i enlighet med de syften och bestämmelser som gäller regleringen av arbetslivet.

Arbetet med att utarbeta etiska anvisningar inleds i början av hösten och ska vara klart före utgången av maj 2022. Efter arbetet med att utarbeta etiska anvisningar bedömer undervisnings- och kulturministeriet om det är nödvändigt att vidta andra åtgärder som främjar etisk verksamhet inom kultursektorn. 

- Forum Artis är tacksam och glad över att få genomföra ministeriets uppdrag att skapa etiska anvisningar för kultursektorn. I egenskap av samarbetsorganisation för konstnärsorganisationer har Forum Artis redan starka band till en stor del av kulturaktörerna. Insamlingen och sammanställningen av information främjar för sin del samhörigheten inom konstfältet och beaktar å andra sidan skillnaderna i verksamhetsmodellerna på det mångsidiga konst- och kulturområdet, säger Virpi Hämeen-Anttila, ordförande för Forum Artis rf.

Mer information:

överdirektör Riitta Kaivosoja,tfn 0295 330 129, undervisnings- och kulturministeriet

kulturrådet Esa Pirnes, tfn 0295 330 259, undervisnings- och kulturministeriet

ordförande Virpi Hämeen-Anttila, tfn 040 528 4876, Forum Artis rf

Antti Kurvinen Kultur