Hoppa till innehåll

Högskolorna får 10,9 miljoner euro:
Högskolorna utvecklar öppna studier och studiematerial samt färdigheter i entreprenörskap och för arbetslivet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2018 12.19 | Publicerad på svenska 27.4.2018 kl. 12.12
Pressmeddelande

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har beviljat högskolorna 10,9 miljoner euro i understöd för smidigare studievägar för högskolestuderande och för att utveckla innehållet i studierna. Det handlar om högskolornas egna projekt. Med de understöd som nu beviljats skapar högskolorna gemensamma och öppna studieinnehåll och studiematerial. Dessutom främjas entreprenörskaps- och arbetslivsfärdigheter inom ramen för utbildningarna.

- Målet för Visionen för den högre utbildningen och forskning 2030 är smidiga och individualiserade examina och studievägar. Det ska ges möjligheter till kontinuerligt lärande i olika livsskeden.  Målet är att högskolornas utbildningsutbud och studiematerial ska kunna utnyttjas flexibelt och öppet av alla, säger  undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Flexibilitet förutsätter att högskolorna samverkar och reella möjligheter för de studerande att avlägga studier vid en annan högskola eller i arbetslivet. Nu utvecklar högskolorna studieinnehåll och -material  som kommer att medföra att visionen för den högre utbildningen förverkligas på ett utmärkt sätt, fortsätter undervisningsministern.

Inom ramen för ett samprojekt som samordnas av Aalto-universitetet utarbetar tio universitet och tre yrkeshögskolor gemensamma öppna studiematerial i matematik, fysik och datateknik. Projektets finansiering uppgår till 1,7 miljoner euro. Det går ut på att skapa intelligenta lärmiljöer och interaktiva studiematerial på kandidatnivå. Hela högskolefältet ges tillgång till dem.

Helsingfors universitet i samarbete med fyra andra universitet beviljas 1,5 miljoner euro för öppen undervisning i datavetenskap. Universiteten ska utarbeta webbaserade studier i datavetenskap som möjliggör flexibla studievägar för olika slags behov.

Inom ramen för ett samprojekt för 14 yrkeshögskolor som leds av Seinäjoen ammattikorkeakoulu erbjuds gemensamma digitala innehåll inom utbildningsområdet för automationsteknik. Projektet stöds med 1,3 miljoner euro. Projektet ska förnya och effektivera undervisningen och studierna på området vid yrkeshögskolorna.  

Projektet, som ska utarbeta öppna innehåll och studiematerial, stöder flexibla studier, främjar möjligheterna till livslångt lärande och främjar de studerandes övergång till arbetslivet. De öppna studiematerialen kan också utnyttjas för studier på egen hand.  

Färdigheter för entreprenörskap och för arbetslivet till högskolorna

- Det finns inte mycket som får en på lika gott humör som  att se att unga förhåller sig extra positivt till företagsamhet. Det lovar gott för Finland. Regeringen vill få fart på den positiva trenden, som uppstått i och med Slush och startup-kulturen. Den är mycket stark inom högskolevärlden, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Eftersom arbetet i framtiden blir allt mer entreprenörsinriktat är färdigheter i entreprenörskap till nytta för alla, antingen man tänkt bli företagare eller inte, säger undervisningsministern.

Nio universitet och åtta yrkeshögskolor utvecklar tillsammans med startup-företag nya modeller för  entreprenörskap bland studerande och olika sätt att utföra startup-praktik med tanke på högskolorna. Projektet leds av Aalto-universitet och finansieras med 2,5 miljoner euro. Det hakar på och breddar projektet för Entreprenörskap, entreprenörsinriktad verksamhet och arbetslivskompetens (YTYÄ). Målet är att öka de studerandes entreprenörsinriktade verksamhet, höja kvaliteten på entreprenörsverksamhet inom tillväxtföretag och främja de studerandes entreprenörsverksamhet på riksnivå.

Modeller för integrering av arbetslivsfärdigheter för högskolestudier utarbetas under ledning av Jyväskylä universitet. Inom ramen för projektet, som understöds med 2,5 miljoner euro, förnyas universitetens och yrkeshögskolornas verksamhetskultur så att såväl arbetslivsperspektivet, teori och praktik samt utvecklingen av de studerandes arbetslivsfärdigheter ska ingå i utbildningen. I synnerhet ska lärarnas arbetslivspedagogiska kompetens stärkas, pedagogiken förnyas och högskoleutbildningen uppdatera  kopplingarna till arbetslivet. I projektet deltar nio  universitet och sex yrkeshögskolor.

Yrkeshögskolornas roll är att utveckla arbetslivet i samverkan med näringslivet i regionen. Inom projektet som leds av Seinäjoen ammattikorkeakoulu och stöds med 1,4 miljoner euro, utvecklas öppna verksamhetssätt för FUI-verksamheten vid yrkeshögskolorna. Målet är att med hjälp av nya metoder öppna upp verksamhetssätten inom forskning, utveckling och innovationer, FUI-integrerat lärande och inom det regionala utvecklingsarbetet. I projektet deltar tio yrkeshögskolor och ett universitet. 

Beviljade understöd (26.4.2018)

– –

Besluten om beviljande av specialunderstöd ingår i regeringens spetsprojekt för utveckling av högskoleutbildningen. De stöder genomförandet av visionen för högre utbildning och forskning 2030.  Detta tredje beslut om beviljande av understöd avslutar samtidigt  räckan av understöd  som sammanlagt delat ur 40 miljoner euro för utveckling av högskoleutbildningen. Inom ramen för samma helhet ingår de understöd om sammanlagt tio miljoner euro som  genom ett beslut i mars beviljades för  projekt inom medicinsk vetenskap samt social- och hälsovårdsområdet. För digitaliseringen av studievägar och utveckling av innehållet i studierna beviljades 19 miljoner euro den 20 april.

Samtliga projekt som fått finansiering är samarbetsprojekt. Utöver den huvudsakliga sökande får också övriga högskolor som deltar i samma projekt finansiering. Projekten kompletterar de utvecklingsprojekt som beviljats finansiering för 2017-2019.  Projekten  som nu beviljas finansiering ska inledas 2018 och avslutas senast 2020. De ska lämna in en lägesrapport i juni 2019.

- Beslut om projekt inom social- och hälsovårdsområdet som beviljades 10 miljoner euro fattades den 19 mars. Se närmare info på finska: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveysalan-korkeakoulutukseen-9-miljoonaa-euroa

- För projekt som gäller digital teknologi och studieinnehåll beviljades 19 miljoner euro den 20 april: Se närmare info på finska:

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opintopolut-sujuvammiksi-teknologiaa-hyodyntaen-opintojen-sisaltoja-uudistetaan

Ytterligare information:

- undervisningsrådet, spetsprojektgruppens chef Birgitta Vuorinen, tfn 02953 30335

- överinspektör Ilmari Hyvönen, tfn 02953 30117

- överinspektör Päivi Bosquet, tfn 02953 30375

- undervisningsminister specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 3028 246.

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt Utbildning