Hoppa till innehåll

Kontinuerligt samarbete behövs för att främja utvecklingsbehoven
Konferens dryftade den svenskspråkiga utbildningen i Finland

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2022 13.52
Nyhet
Svenskspråkig utbildning, utredningens pärmbild

Vid undervisningsministeriets och Utbildningsstyrelsens gemensamma hybridkonferens den 17 maj samlades ca 150 deltagare, verksamma inom det svenska utbildningssystemet, för att dryfta aktuella frågor kring den svenska utbildningsvägen. Konferensen tog avstamp i utredningen om den svenskspråkiga utbildningen i Finland som genomfördes av Gun Oker-Blom på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet 2021.

Konferensen öppnades av undervisningsminister Li Andersson, som i sitt tal konstaterade att det har varit en prioritering att under denna regeringsperiod arbeta för att utveckla och förstärka den svenskspråkiga utbildningen och nationalspråkens ställning i Finland. Utredningsarbetet om den svenskspråkiga utbildningen initierades i enlighet med regeringsprogrammet med syftet att stärka den utbildningsmässiga jämlikheten och för att minska inlärningsskillnaderna. 

Det är första gången en utredning som täcker hela det svenskspråkiga utbildningssystemet har gjorts. Rapportens slutsatser bekräftar att den svenskspråkiga utbildningen i det stora hela fungerar väl. Minister Andersson konstaterade dock att det med tanke på jämlikheten är viktigt att ta itu med de utvecklingsbehov som är specifika för det svenskspråkiga utbildningssystemet.

Konferensen fokuserade på tre teman: 

  1. De språkliga och kulturella utmaningarna samt kvalitetssäkringen
  2. Den svenskspråkiga utbildningens tillgänglighet för alla och utmaningar inom den högre utbildningen
  3. Bristen på svenskkunnig expertis. 

Som inspiration till temadiskussionerna gav professor Bengt Kristensson Uggla från Åbo Akademi  en överblick över den gränsöverskridande bildningen i en globaliserad värld, medan  Johan Häggman, politisk rådgivare vid Federal Union of European Nationalities, bjöd på internationella exempel kring minoritetsspråkens politikutveckling.

Några plock från diskussionerna:  

  • Den viktigaste förutsättningen för hög kvalitet inom den svenskspråkiga utbildningen är att det finns behöriga och kompetenta lärare och ledare på alla nivåer inom utbildningen. För att trygga kvaliteten i utbildningen behövs en kontinuerlig uppföljning av läget och utvecklingsbehoven inom den svenskspråkiga utbildningen. Här krävs det att vi samlar in och analyserar data, forsknings- och utredningsresultat som gäller specifikt den svenskspråkiga utbildningen. Därtill krävs att undervisningsspråket håller hög nivå och att det finns tillgång till kvalitativa läranderesurser på svenska.
  • Den svenskspråkiga utbildningen måste tas i beaktande i allt utvecklingsarbete som pågår gällande digitala läranderesurser och digitala läromiljöer.
  • Mer tillgängliga svenskspråkiga utbildningsvägar för barn och unga som kommer till Finland är en central del av att stärka integration på svenska som helhet. 
  • Bristen på sakkunniga yrkespersoner är en problematik som inte enbart gäller svenskspråkig arbetskraft. Bakom bristen på kompetent arbetskraft ligger bland annat befolkningsutvecklingen, förändringarna i arbets- och näringslivet samt faktorer som har att göra med branschernas dragningskraft. 
  • För att göra de utbildningsområden som lider av brist på sökande mer attraktiva behövs flera olika åtgärder, långsiktighet och planering samt samarbete mellan olika aktörer.

Målet för konferensen var att samla det svenskspråkiga utbildningsfältet till samtal om hur vi går vidare med frågorna som lyftes upp i utredningen kring den svenskspråkiga utbildningen i Finland. Konferensen signalerade att det finns ett klart behov att regelbundet samlas för att diskutera uppföljningen av utredningen och övriga aktuella frågor som berör den svenska utbildningshelheten. Det behövs också kontinuerligt samarbete inom det svenska utbildningsfältet på olika nivåer såväl lokalt, regionalt som nationellt, men även internationellt. 

Statssekreterare Dan Koivulaakso nämnde i sitt avslutningstal att det svenska utbildningsystemet är en egen, välfungerande helhet inom det finländska utbildningssystemet. Detta är något som vi ska vara stolta över.

Upplysningar:

-    Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman, tfn  0295 330 141
-    Anna Kiiskinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 317 
-    Anna Mikander, undervisningsråd, tfn 0295 330 213

Li Andersson Utbildning