Hoppa till innehåll

Finansieringen och understödet som beviljas evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan begränsas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2023 14.09 | Publicerad på svenska 9.10.2023 kl. 14.10
Pressmeddelande

Det föreslås att beloppet av den statliga finansiering som betalas till evangelisk-lutherska kyrkan och det statsunderstöd som betalas till ortodoxa kyrkan begränsas med en procentenhet under 2024–2027 som en del av anpassningen av utgifterna inom de offentliga finanserna.

I stället för att finansieringen och understödet årligen höjs med ett belopp som motsvarar förändringen i den allmänna prisnivån enligt konsumentprisindex, baseras höjningen på konsumentprisindex minskad med en procentenhet. 

Det föreslås att det till lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter fogas ett omnämnande av att finansieringen årligen under 2024–2027 höjs med ett belopp som motsvarar ökningen i konsumentprisindex minskad med en procentenhet.

På motsvarande sätt föreslås det att det till lagen om ortodoxa kyrkan fogas ett omnämnande av att anslaget årligen 2024–2027 höjs med ett belopp som motsvarar ökningen i konsumentprisindex minskad med en procentenhet.

Enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter beviljar undervisnings- och kulturministeriet årligen evangelisk-lutherska kyrkan finansiering för kyrkans lagstadgade uppgifter i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre. Finansieringen har årligen höjts med ett belopp som motsvarar förändringen i den allmänna prisnivån enligt konsumentprisindex. I budgeten för 2023 uppgår finansieringen till 122 661 000 euro.

Enligt lagen om ortodoxa kyrkan intas i statsbudgeten årligen ett anslag avsett för skäliga kostnader för ortodoxa kyrkans verksamhet. I budgeten för 2023 uppgår anslaget till 2 737 000 euro.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering förbinder sig regeringen till att balansera upp de offentliga finanserna för att säkerställa medborgarnas välfärd och en hållbar ekonomisk utveckling. Regeringens mål är att stärka de offentliga finanserna med sex miljarder euro under valperioden 2023–2027.

Utkastet till regeringsproposition har varit på remiss på webbplatsen utlåtande.fi. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2024 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Mer information: Hanna Kiiskinen, regeringsråd, tfn 0295 330 086