Hallituksen esitys OKM/2023/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.10.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta

HE 47/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. +358 295 330 086

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annettua lakia ja ortodoksisesta kirkosta annettua lakia. Osana valtiontalouden sopeutustoimia mainituissa laeissa tarkoitetun rahoituksen ja määrärahan indeksikorotuksia esitetään rajoitettavan vuosina 2024–2027 yhdellä prosenttiyksiköllä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ehdotettujen muutosten vaikutuksesta valtiontalouden menot vähenisivät vuonna 2024 evankelis-luterilaisen kirkon valtionrahoituksen osalta noin 1 227 000 eurolla ja ortodoksisen kirkon valtionavustuksen osalta noin 27 000 eurolla siitä, mitä ne olisivat ilman indeksikorotukseen kohdistettavia rajoituksia. Esityksen taloudelliset vaikutukset ovat vuosien 2024-2027 osalta evankelis-luterilaisen kirkon valtionrahoituksen osalta yhteensä arviolta 5,1 miljoonaa euroa ja ortodoksiselle kirkolle myönnettävän rahoituksen osalta yhteensä arviolta 115 000 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen