Hoppa till innehåll

Färdplanen för kulturturism skapar en riktning mot en hållbar och konkurrenskraftig kulturturism

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2022 10.34
Pressmeddelande
Direktör Minna Karvonen och minister Petri Honkonen.
Förslaget överlämnades till minister Petri Honkonen den 18 maj 2022. Nästa steg är att ordna en remissbehandling av förslaget.

Förslaget till färdplan som utarbetats av en arbetsgrupp fastställer de nationella utvecklingsåtgärderna för kulturturismen för de kommande åren. Huvudsyftet med färdplanen är att skapa en gemensam inriktning för en hållbar och konkurrenskraftig kulturturism i framtiden. Färdplanen fungerar dessutom som ett nationellt styrdokument i Europarådets kulturvägsverksamhet. Principerna för hållbar utveckling har beaktats genomgående i arbetet med färdplanen.

Färdplanens vision sträcker sig fram till 2030. Visionen är att kulturturismen ska skapa hållbar tillväxt, utmärka sig genom sin upplevelserikedom och påverka genom nätverk. Färdplanen är indelad i fem olika målområden med förslag till åtgärder. 

Kulturturismtjänster skapas genom möten

En hållbar kulturturism bygger på samarbete. Målet med färdplansarbetet är att stödja förutsättningarna för ett samarbete som omfattar hela värdenätverket, allt från produktifiering och produktutveckling till marknadsföring och försäljning. I samarbetet spelar i synnerhet de regionala samordningsmodellerna och aktörerna en nyckelroll. 

En hållbar kulturturism

Bland aktörerna inom kulturturismen finns en stark och gemensam vilja att utveckla turismen på ett hållbart sätt. Hållbarhet är den grund på vilken den gemensamma verksamhetskulturen för de olika aktörerna inom kulturturismen ska byggas i framtiden. 

Som stöd för utvecklingsarbetet behövs praktiska hållbarhetsåtgärder, kompetensutbyte och kompetensutveckling. Hållbarhetsperspektivet omfattar också arbetet med att trygga verksamhetsförutsättningarna för konst- och kultursektorn och de kreativa branscherna.

En nationellt och internationellt attraktiv kulturturism

Ett attraktivt utbud av kulturturism bygger på ett högklassigt innehåll. Finlands omfattande och mångsidiga kultur- och konstsektor har en stor dragningskraft som i framtiden kan nå allt fler turister. För att utveckla utbudet behövs ett kundorienterat och ansvarsfullt produktutvecklingsarbete samt kompetensutveckling. 

En digitaliserad och informationsledd kulturturism

Ett av huvudmålen i Finlands turismstrategi är att främja digitaliseringen av turistbranschen. Kulturturismen omfattas av samma åtgärder, bland annat i fråga om digitaliseringen av produkter och tjänster samt utvecklingen av kompetensen. Genom digitalisering och data stöder man också den informationsbaserade ledningen inom kulturturismen. Genom att stärka informationsunderlaget inom kulturturismen synliggör man branschens genomslag.

Det internationella samarbetet ger ny kraft åt kulturturismen

Många europeiska och internationella åtgärder, avtal och initiativ på kultur- och kulturarvsområdet stöder utvecklingen av en hållbar kulturturism. Styrkan i de internationella åtgärderna inom turismen är de färdiga verksamhetsmodeller, nätverk och den synlighet som de erbjuder. 

De olika åtgärderna genomförs bland annat av Europeiska unionen, Unesco och Europarådet. I färdplanen fästs särskild uppmärksamhet vid Europarådets kulturvägar, som förenar kulturarvet och samtidskulturen med utvecklingen av en hållbar turism.

Åtgärderna i färdplanen främjar målet att stärka kulturturismen i statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Arbetet med färdplanen anknyter också till regeringsprogrammets mål om att stärka de kreativa branscherna. I regeringsprogrammet uppmärksammas också regionernas och städernas särdrag och naturturismen, och även dessa har ett nära samband med målen i färdplanen.

Förslaget överlämnades till forsknings- och kulturminister Petri Honkonen den 18 maj 2022. Nästa steg är att ordna en remissbehandling av förslaget och att utifrån remissvaren färdigställa färdplanen för den nationella utvecklingen av kulturturismen. 

Färdplan för den nationella utvecklingen av kulturturismen. Arbetsgruppens förslag.  

Mer information: Minna Karvonen, direktör, tfn 0295 330 142

Mer om ämnet

Kulturturism/UKM
Europarådets kulturvägar