Hoppa till innehåll

Europarådets reviderade konvention om samproduktion av filmer träder i kraft i Finland

Undervisnings- och kulturministeriet
25.11.2021 13.37
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner Europarådets reviderade konvention om samproduktion av filmverk från den 30 januari 2017. Konventionens syfte är att främja och underlätta uppkomsten av samproduktioner av filmverk mellan parterna genom att fastställa regler som ska tillämpas i sådana produktioner.

Europarådets konvention om samproduktion av filmer från 1992 (Council of Europe Convention on Cinematographic Co-Production) trädde i kraft internationellt den 1 april 1994. I konventionen föreskrivs om förhållandet mellan de fördragsslutande parterna vid samproduktion av multilaterala filmverk med ursprung inom parternas territorium. I konventionen finns bestämmelser bland annat om finansiering av filmer och om förmåner som beviljas filmer. 

Konventionen reviderades den 30 januari 2017 och trädde i kraft internationellt den 1 oktober 2017. Konventionen innehåller bestämmelser bland annat om villkoren för att erhålla samproduktionsstatus, samproducenternas finansieringsandelar, samproducenternas rättigheter och finansiella samproduktioner. Syftet med konventionen är att främja och underlätta samproduktion av filmverk mellan de fördragsslutande parterna genom att fastställa regler för samproduktion. 

Finland undertecknade den reviderade konventionen den 18 november 2020. Tillämpningen av konventionen förutsätter förutom undertecknande av konventionen också nationellt ikraftsättande.

Regeringens mål är att den reviderade konventionen ska godkännas så snabbt som möjligt under 2022 efter det att riksdagen har godkänt konventionen och det lagförslag som gäller den, och Ålands lagting har gett sitt bifall i ärendet. 

Regeringens proposition publiceras på sidan Beslut (delvis på svenska)

Mer information: regeringsrådet Hanna Kiiskinen, tfn 0295 330 086