Hallituksen esitys OKM/2021/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta

HE 223/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330086
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi elokuvien yhteistuotannosta vuonna 2017 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen. Yleissopimuksen tavoitteena on edistää ja helpottaa osapuolten välisten elokuvien yhteistuotantojen syntymistä asettamalla tällaisissa tuotannoissa sovellettavat säännöt. Yleissopimus korvaa sen osapuolten välillä Euroopan neuvostossa vuonna 1992 elokuvien yhteistuotannosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen, joka saatettiin Suomessa voimaan vuonna 1995 asetuksen tasoisena. Koska eurooppalaista yleissopimusta sovelletaan uudistetun yleissopimuksen hyväksymisen jälkeen vielä sellaisten valtioiden välillä, joista toinen on uudistetun yleissopimuksen osapuoli ja toinen vain eurooppalaisen yleissopimuksen osapuoli, myös eurooppalainen yleissopimus tulee säilyttää edelleen kansallisesti voimassa. Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sekä uudistetun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta että niiden eurooppalaisen yleissopimuksen määräysten nostamisesta laintasoisiksi, jotka kuuluvat nykyisin lainsäädännön alaan. Uudistettu yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, jona Suomen hyväksymiskirja on talletettu. Uudistettua yleissopimusta koskeva lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan. Eurooppalaista yleissopimusta koskeva lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana mahdollisimman pian. Esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella keväällä 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta
Vaikutukset
Uudistetun yleissopimuksen hyväksyminen edistäisi kansainvälisten yhteistuotantojen syntymistä ja vaikuttaisi osaltaan myönteisesti sekä elokuvatuotantojen budjettien ja liikevaihdon kasvuun että alan työllisyyden ja osaamisen kehitykseen. Esityksen sosiaaliset vaikutukset liittyvät muun muassa ihmisten osallisuuteen, osallistumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin sekä yhteisöllisiin toimintoihin ja identiteetteihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen