Hoppa till innehåll

En utredning om effekterna av barns växelvisa boende för att ordna småbarnspedagogisk verksamhet, förskoleundervisning och grundläggande undervisning har blivit klar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2024 14.33
Nyhet

Owal Group har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet tagit fram en utredning om hur växelvist boende påverkar småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I utredningen behandlas frågor som rör ersättning av kostnaderna för småbarnspedagogisk verksamhet som ordnas av en annan kommun, det växelvisa boendets inverkan på transportförmånen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt effekterna av en eventuell utvidgning av närskoleprincipen.

Andelen barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet i en annan kommuns område är liten, men fenomenet identifieras. Det finns inget etablerat system mellan kommunerna för att ersätta dessa kostnader.

Kommunerna önskar lagstiftning om ersättande av kostnader mellan kommunerna. Detta bedöms göra det lättare att få en plats inom småbarnspedagogisk verksamhet om till exempel vårdnadshavarens arbetsplats finns på en annan ort.

Däremot upplever kommunerna att bestämmelserna om avgifter för familjer med barn i småbarnspedagogisk verksamhet som ordnas i två kommuners område är i huvudsak fungerande.

Det är sällsynt att transportförmåner inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen beviljas i situationer med växelvist boende så att de gäller barnets båda adresser. Största delen av kommunerna ersätter inte skjutsar till en annan kommuns område. Kommunerna bedömer att  transportförmåner som gäller skjutsar till båda hemmen inte bör tryggas genom lagstiftning.

En eventuell utvidgning av transportförmånen upplevs som positiv hos vårdnadshavarna. Att utvidga transportförmånen till att gälla växelvist boende upplevs av kommunerna i huvudsak som negativt.   Konsekvenserna för myndigheterna av utvidgningen innebär mer arbete eftersom man måste planera rutter, anskaffa materiel och ordna transporter samt samordna samarbetet i fråga om transporter från två kommuners område. Att planera resrutter över kommungränserna och konkurrensutsätta och ordna transporter är svårt i synnerhet i glesbygden, där avståndet mellan skolan och hemmet i genomsnitt är längre, och där det inte heller finns någon möjlighet att åka kollektivt.

Kommunerna upplever att lagstiftning inte är ett sätt att trygga föräldrarnas möjlighet att välja närskola enligt boförälderns eller umgängesförälderns bostadsort. En ändring av lagstiftningen upplevs som negativ bland kommunerna, och det är inte heller entydigt vad det innebär för familjer och barn.

Utredning gällande arrangemang med växelvist boende

Ytterligare information:

  • Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, tfn 02953 30386
  • Heli Nederström, undervisningsråd, tfn 0295 330 122