Hoppa till innehåll

Ny lag förbättrar arkivverkets verksamhet och främjar digitaliseringen av arkiv

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2016 13.30 | Publicerad på svenska 13.10.2016 kl. 15.30
Pressmeddelande

Arkivverkets organisation ändras. Den nuvarande distriktsförvaltningsmodellen slopas. Riksarkivet och de sju landsarkiven ska tillsammans bilda en riksomfattande myndighet under namnet Riksarkivet.

Myndigheten ska vara underställd undervisnings- och kulturministeriet. Samtidigt får Riksarkivet rätt att besluta vilka pappersmaterial som myndigheterna ska förvara varaktigt som kan förstöras efter digitaliseringen. Regeringen lämnade på torsdagen en regeringsproposition om detta.

Lagen om Riksarkivet ersätter de nuvarande bestämmelserna om arkivverket i arkivlagen och -förordningen. Riksarkivets huvudsakliga uppgift förblir att säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras. Övriga uppgifter för Riksarkivet är bl.a. att främja tillgängligheten till och användningen av varaktigt förvarade handlingar och uppgifter i dem samt att främja användningen av dem i forskningssyfte samt att främja bevarandet av privata handlingar och uppgifter i dem som hör till det nationella kulturarvet.

Reformen effektiviserar arkivverkets funktion och förbättrar dess serviceförmåga när de befintliga resurserna kan användas mer effektivt. Riksarkivets tjänster är fortfarande tillgängliga via det regionala servicenätet.
I arkivlagen föreslås en ny bestämmelse om att Riksarkivet har rätt att bestämma om förstöring av originalexemplaren av handlingar som Riksarkivet har bestämt att ska bevaras varaktigt och som överförts till elektronisk form. Enligt förslaget får originalexemplaret av en handling förstöras genom Riksarkivets beslut om detta kan ske utan att bevarandet av, integriteten för eller konstaterandet av autenticiteten av handlingen eller av uppgifterna i den äventyras och utan att handlingens kulturhistoriska värde eller juridiska bevisvärde minskar.

Riksarkivets rätt att bestämma om förstörande av originalexemplar som digitaliserats skulle avsevärt försnabba överföringen av handlingar till elektronisk form på grund av de besparingar i lokalkostnader som förstörandet av pappersmaterial medför. Den ökade digitaliseringen kommer att väsentligt förbättra tillgången till materialen och deras användbarhet.

Lagen om Riksarkivet träder i kraft den 1 januari 2017.

Mer information: Regeringsrådet Immo Aakkula (UKM), tfn 02953 30354