Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp tillsatt för att förnya gymnasieutbildningens mål samt timfördelningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2012 11.46
Pressmeddelande -

Undervisningsminister Jukka Gustafsson har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till statsrådets förordning om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och timfördelningen i gymnasiet. Ordförande för arbetsgruppen är överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen vid undervisnings- och kulturministeriet.

För att stärka allmänbildningen i gymnasieutbildningen bör man sträva efter, förutom kunskap och färdigheter, även framtidens inlärningsfärdigheter. Gymnasieutbildningen bör också ha mer integrerande undervisning som stärker överblicken över helheter samt gemensamma studier för alla. Målet är att skapa en verksamhetskultur inom gymnasieutbildningen med mer gemenskap och delaktighet.

Gymnasieutbildningen bör möjliggöra flexibla studievägar för studerande, också genom att utnyttja undervisningsutbudet inom andra skolformer. Vuxenstudiernas särprägel bör tryggas även framöver. I förslagen bör man också beakta ändringarna i de allmänna målen för den grundläggande utbildningen samt timfördelningen.

Arbetsgruppens förslag bör stärka särskilt utbildningsmässig jämlikhet samt likställdhet i undervisningen i hela landet. Arbetsgruppen hör under beredningsprocessen olika intressentgrupper.

Efter att statsrådet har fattat beslut om de allmänna riksomfattande målen och timfördelningen i gymnasiet slår man fast grunderna för läroplanen i gymnasiet så att läroplanerna enligt förordningen kan tas i bruk inom hela gymnasieutbildningen från och med 1.8.2016.

Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för gymnasieutbildningen och timfördelningen som nu är i kraft, samt grunderna för gymnasieläroplanen, togs i bruk under höstterminen 2005. Grunderna för läroplanen har förnyats i genomsnitt vart tionde år. De nuvarande allmänna riksomfattande grunderna för gymnasieutbildningen, timfördelningen samt grunderna för läroplanen i gymnasiet grundar sig på informations- och kunskapsbehoven i början av 2000-talet. 

Beslut om tillsättande av arbetsgruppen (pdf, på finska)

Ytterligare information:

Specialmedarbetare Aleksi Kalenius tfn 040 125 1032
Överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen tfn 029 533 0258