Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp bereder införande av en modell för utställningsarvoden

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2020 15.49 | Publicerad på svenska 21.12.2020 kl. 9.42
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till permanent modell för ett system med utställningsarvoden för bildkonstnärer så att systemet kan införas i början av 2022.

Arbetsgruppen ska utarbeta ett förslag till modell för utställningsarvoden som innehåller förslag till ersättningsgrunder samt ett förslag till vilka aktörer som ska omfattas av modellen. Arbetsgruppen ska dessutom lägga fram ett förslag om administreringen av systemet och om hur uppföljningen och utvärderingen av modellen ska ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Ordförande för arbetsgruppen är kulturrådet Petra Havu och vice ordförande kulturrådet Päivi Salonen från undervisnings- och kulturministeriet. Övriga medlemmar i arbetsgruppen är verksamhetsledare Kimmo Levä från Finlands Museiförbund, ordförande Teemu Mäki från Konstnärsgillet i Finland, konstexperten Anna Rikkinen från Ornamo, utvecklingsdirektör Ulla Salmela från Museiverket, specialsakkunnig Henri Terho från Centret för konstfrämjande och specialsakkunnig Johanna Selkee från Finlands Kommunförbund.

Arbetsgruppens mandatperiod är 1.1–15.6.2021.

Bakgrund

Undervisnings- och kulturministeriet har under de senaste åren utrett och utvärderat avtals- och ersättningspraxis i anslutning till ordnandet av konstutställningar. År 2016 slutförde en arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet sin utredning om nuvarande avtals- och ersättningspraxis mellan konstnärer och utställningsarrangörer samt fördelningen av utställningskostnader mellan parterna. 

På basis av åtgärdsförslagen och rekommendationerna i arbetsgruppens slutrapport genomfördes vid undervisnings- och kulturministeriet ett försök med en ny understödsform åren 2017–2019. Syftet med försöket var att främja god avtals- och ersättningspraxis i samband med ordnandet av museiutställningar. Av försöket gjordes en sådan konsekvensbedömning som riksdagens kulturutskott förutsatte. I utvärderingsrapporten rekommenderas att utställningsarvoden etableras som en del av museernas normala verksamhet. 

Riksdagens kulturutskott har i samband med behandlingen av statsbudgeten för 2021 konstaterat i sitt utlåtande att utskottet understöder att försöket med utställningsarvoden görs bestående och samtidigt föreslagit att riksdagen ska förutsätta att regeringen vidtar åtgärder för att bereda en permanent modell för ett system med utställningsarvoden för bildkonstnärer så att systemet kan införas i början av 2022.

Mer information: Petra Havu, kulturråd, tfn 0295 330 185

Mer om detta tema