Hoppa till innehåll

Ändring av lagen om grundläggande utbildning säkerställer att undervisningen ordnas tryggt under vårterminen 2021

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2020 14.12
Pressmeddelande
Koululaisia

Lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors ändras temporärt. Genom lagstiftning förlängs giltighetstiden för de exceptionella undervisningsarrangemangen till slutet av vårterminen 2021 för att det ska vara möjligt att ordna undervisningen på ett tryggt sätt i det rådande smittläget. Den temporära lagen motsvarar till sitt innehåll i stora drag den gällande lagen. Republikens president stadfäste lagändringarna onsdagen den 30 december.

Om undervisningen på grund av ett beslut som meddelas med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inte kan ordnas tryggt som närundervisning, kan man genom beslut av utbildningsanordnaren övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, om det är nödvändigt för att undervisningen ska kunna ordnas. Lagändringen gör det möjligt för utbildningsanordnarna att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang om coronaepidemiläget kräver det.

Syftet med propositionen är att förebygga spridningen av coronaviruset, lindra de olägenheter det medför samt säkerställa att undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas på ett tryggt sätt. Den temporära lagändringen ger möjlighet att i en svår situation med smittsam sjukdom  ordna undervisning utifrån lokala utgångspunkter och i rätt tid. 

Under exceptionella undervisningsarrangemang ordnas undervisning med hjälp av distansförbindelser helt eller delvis på något annat sätt än som närundervisning.

Preciseringar av ordnandet av skolmåltider 

Samtidigt preciserades bestämmelserna om skolmåltider och utvidgades de alternativ som gäller servering av måltiderna för att det även i praktiken ska vara möjligt att i undervisning med hjälp av distansförbindelser tillgodose elevernas rätt till en avgiftsfri måltid. Regleringen lämnar handlingsutrymme för att ordna skolmåltider utifrån lokala utgångspunkter. Enligt 31 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning har elever i närundervisning rätt att varje arbetsdag avgiftsfritt få en fullvärdig måltid som är ändamålsenligt ordnad och övervakad. 

Utbildningsanordnaren är skyldig att ge alla elever en avgiftsfri måltid även i undervisning som ges i annan form än som närundervisning. Utgångspunkten är att erbjudande av måltider inte innebär att man delar ut matvaror, utan att måltiden ska vara färdigt tillredd. Med vårdnadshavarens samtycke kan ett alternativ till måltiden dock vara att ge en matkasse. Måltider kan inte ersättas med penningbidrag och måltider kan inte ges efter behovsprövning.

Dessutom preciserades bestämmelserna om övergången till exceptionella undervisningsarrangemang så att ett beslut om exceptionella undervisningsarrangemang kan verkställas utan laga kraft. Ändringen tryggar att rätten att få grundläggande utbildning de facto kan tillgodoses också i en situation med en smittsam sjukdom.

Lagarna träder i kraft den 1 augusti 2020 och gäller till den 31 juli 2021.

Mer information: Regeringssekreterare Kirsi Lamberg,  tfn 02953 30397

Vanliga frågor om Coronaviruset inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde