Hyppää sisältöön

Perusopetuslain muutoksella varmistetaan opetuksen turvallinen järjestäminen kevätlukukaudella 2021

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2020 14.12
Tiedote
Koululaisia

Perusopetuslakia ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti. Lainsäädännöllä jatketaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa kevätlukukauden 2021 ajaksi, jotta opetusta olisi mahdollista järjestää turvallisesti kulloisessakin koronavirustilanteessa. Väliaikainen laki vastaa sisällöltään pääpiirteissään nyt voimassa olevaa lakia. Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutokset keskiviikkona 30.12.

Jos opetusta ei tartuntatautilain 58 §:n nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena, voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. Lakimuutos mahdollistaa, että opetuksen järjestäjä voi siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli koronaepidemiatilanne sitä edellyttää.

Esityksen tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja sekä turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen. Väliaikainen lakimuutos antaa mahdollisuuden hankalassa tartuntatautitilanteessa toimia opetuksen järjestämisessä paikallisista lähtökodista käsin, oikea-aikaisesti. 

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetus järjestetään osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen.

Tarkennuksia kouluruokailun järjestämiseen 

Samassa yhteydessä tarkennettiin kouluruokailua koskevia säännöksiä ja laajennettiin aterian tarjoamiseen liittyviä vaihtoehtoja, jotta etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa olevien oppilaiden oikeus maksuttomaan ateriaan toteutuisi myös tosiasiallisesti. Sääntely jättää liikkumavaraa järjestää kouluruokailua paikallisista lähtökohdista käsin. Perusopetuslain 31 §:n 2 momentin mukaisesti lähiopetuksessa olevilla oppilailla on työpäivinä oikeus saada tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria.  

Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus antaa myös muuna kuin lähiopetuksena annettavassa opetuksessa kaikille oppilaille maksuton ateria. Aterian tarjoaminen ei lähtökohtaisesti tarkoita ruokatarvikkeiden antamista, vaan aterian tulee olla valmistettu valmiiksi. Huoltajan suostumuksella vaihtoehtona aterialle voi kuitenkin olla ruokatarvikekassin antaminen. Ateriaa ei voi korvata rahallisella avustuksella, eikä aterian antaminen voi perustua tarveharkintaan.

Lisäksi poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskevaa sääntelyä tarkennettiin siten, että poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä koskeva päätös voitaisiin panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. Muutos turvaa, että oikeus saada perusopetusta voi tosiasiallisesti toteutua myös tartuntatautitilanteessa.

Lait tulevat voimaan 1.1 2021 ja ovat voimassa 31.7.2021 saakka.

Lisätietoja: Hallitussihteeri Kirsi Lamberg, puh. 02953 30397

Koronaviruksesta usein kysyttyä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla

Koulutus Yleissivistävä koulutus