Hoppa till innehåll

Utlysning av tilläggsfinansiering för att anställa lärare och handledare inom yrkesutbildning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2020 17.16 | Publicerad på svenska 24.3.2020 kl. 15.48
Pressmeddelande

Anordnare av yrkesutbildning kan ansöka om tilläggsfinansiering för att anställa lärare och handledare inom yrkesutbildningen samt för stödåtgärder i anslutning till undervisningen och handledningen. Tilläggsfinansieringen är en fortsättning på den finansiering som beviljades för samma syfte vid utgången av 2019.

Regeringen har förbundit sig till att åtgärda de problem i kvaliteten på utbildningen på andra stadiet som uppdagats och att särskilt beakta att undervisnings- och handledningsresurserna är tillräckligt dimensionerade i relation till de förändrade kraven. Målet är att stärka förutsättningarna för genomförandet av hela studerandedagar och -veckor så att man också utnyttjar utbildning som äger rum på arbetsplatser.

I statsbudgeten för 2020 har 80 miljoner euro i sådan tilläggsfinansiering reserverats för att anställa lärare och handledare inom yrkesutbildningen samt för stödåtgärder för undervisning och handledning som anordnare av yrkesutbildning nu kan ansöka om.

Målet med tilläggsfinansieringen är att trygga varje studerande den undervisning, handledning och det stöd som behövs. Särskild uppmärksamhet ägnas studerande som behöver mer stöd för studierna. De utökade resurserna för undervisning och handledning är en central åtgärd inom det utvecklingsprogram för att höja kvaliteten på utbildningen och handledningen inom yrkesutbildningen som inleds i vår.

Tilläggsresurserna för undervisning och handledning behövs särskilt för utbildning av unga som avslutat den grundläggande utbildningen, invandrare samt vuxna med svaga basfärdigheter. Med hjälp av tilläggsfinansieringen kan utbildningsanordnarna utöka undervisningen, handledningen och andra stödåtgärder för de studerande som har mest problem eller som annars har stort behov av stöd eller som löper risk att avbryta studierna av någon annan anledning.

Tilläggsfinansieringen beviljas i första hand enligt kalkylerade kriterier med vars hjälp man beskriver sådana målgrupper som det vore särskilt viktigt att anvisa tillläggsresurser för. Kriterierna är unga som inte har någon examen efter den grundläggande utbildningen samt nya studerande med ett främmande språk som modersmål. Undervisnings- och kulturministeriets mål är att ansökningsprocesserna för utbildningsanordnarna och ministeriets beslutsfattande ska bli avsevärt lättare och smidigare.

Avsikten är att utdelningen av tilläggsfinansieringen särskilt ska fokusera på unga under 18 år som inte har någon examen efter den grundläggande utbildningen, vilket samtidigt bidrar till genomförandet av utvidgningen av läroplikten. I synnerhet i det rådande undantagsläget är det viktigt att anordnarna av yrkesutbildning får tilläggsresurser, och att det är så enkelt som möjligt att ansöka om finansiering. 

Redan vid utgången av 2019 beviljades sammanlagt 20 miljoner euro i tilläggsfinansiering för anställning av lärare och handledare. Undervisnings- och kulturministeriet har för avsikt att anvisa strategifinansiering för 2020 för utvecklingsprojekt för undervisning och handledning samt lärmiljöer. Tillsammans med den tilläggsfinansiering som nu utlyses önskar ministeriet därigenom trygga att de studerande får tillräckligt med undervisning och handledning. Ministeriet har för avsikt att dessutom anvisa strategifinansiering för att höja utbildningsanordnarnas informationskompetens samt stödja fusioner av utbildningsanordnare och anordnande av tävlingar i yrkesskicklighet. Ansökan om strategifinansiering öppnar i april.

Du hittar en sammanställning över de viktigaste tidsplanerna för ansökan och beslut om finansiering för yrkesutbildning här rahoituksen vuosikelloon  (årsklockan för finansiering).

Mer information: överdirektör Mika Tammilehto, tfn 02953 30308

Ansökningsblanketterna publiceras på ministeriets webbsidor 18.3.2020.

Utbildning Yrkesutbildning