Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår förbättringar i arbetslösas möjligheter att studera

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 19.04 | Publicerad på svenska 26.9.2022 kl. 9.47
Pressmeddelande

Arbetslösa arbetssökande ska i fortsättningen kunna studera i större omfattning utan att förlora arbetslöshetsförmånen. Det föreslås även ändringar i skyldigheten att söka arbete och i serviceprocessen för arbetssökande som bedriver frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån. Målet är att förbättra sysselsättningen och stärka de offentliga finanserna.

Regeringen överlämnade propositionen om detta till riksdagen den 19 september 2022.

Arbetslösas studiemöjligheter utvidgas

Personer som studerar på heltid har inte rätt till arbetslöshetsförmån, men en arbetssökande som studerar som bisyssla kan få arbetslöshetsförmån. Då måste arbetssökanden bland annat söka och vara beredd att ta emot heltidsarbete. Regeringen föreslår att arbetssökande i fortsättningen ska kunna studera i större omfattning utan att förlora arbetslöshetsförmånen.

En arbetssökande ska fritt få bedriva andra studier än studier som i lagen särskilt räknas som heltidsstudier. Det ska vara möjligt att till exempel gå olika korta kurser och utbildningar, behörighetsgivande utbildningar och studera vid medborgarinstitut utan att förlora arbetslöshetsförmånen.

”Arbetslösa ska få bättre möjligheter att studera på deltid vid sidan om jobbsökningen i enlighet med regeringsprogrammet. Jag hoppas att tydligare regler för att kombinera arbetslöshetsförmån och studier ska sporra arbetssökande att studera och öka sitt kunnande. På arbetsmarknaden behövs kunnig arbetskraft för att förbättra sysselsättningen”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Arbetssökande kan redan nu bedriva några sådana här studier utan att förlora arbetslöshetsförmånen. I fortsättningen ska det inte utredas hur dessa studier påverkar rätten till utkomstskydd för arbetslösa. Det blir inte heller avbrott i utbetalningen av förmånen under utredningen.

I fortsättningen ska studier vid en öppen högskola som i sin helhet varar högst tre månader inte heller påverka erhållandet av arbetslöshetsförmån.

Ändringarna förtydligar på vilket sätt studierna påverkar rätten att få utkomstskydd för arbetslösa och gör behandlingen av utkomstskyddsärenden smidigare.

Heltidsstudier kan även i fortsättningen visas utgöra bisyssla

Studier som leder till examen ska även i fortsättningen betraktas som heltidsstudier, och det ska inte heller finnas rätt till arbetslöshetsförmåner under tiden för studierna. Vilka studier som helst kan även i fortsättningen visas utgöra bisyssla om arbetssökanden tidigare under studierna har arbetat eller varit företagare  kontinuerligt i minst sex månader. Då betraktas studierna inte som ett hinder för att ta emot heltidsarbete, och arbetssökanden kan få arbetslöshetsförmån.

I fortsättningen ska studier som inletts under anställningen inte utgöra ett hinder för att få arbetslöshetsförmån om arbetslösheten beror på permittering eller uppsägning på grund av produktionsmässiga eller ekonomiska orsaker. Det föreslås att studier som genomförs som en del av sysselsättningsfrämjande service inte heller ska påverka rätten till arbetslöshetsförmån.

Skyldigheten för arbetssökande som bedriver frivilliga studier att söka arbete ändras

En del arbetslösa arbetssökande avlägger frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån. För närvarande ska de som bedriver frivilliga studier i över en månad i regel söka tre arbetsmöjligheter under tre månaders tid. I fortsättningen ska de i regel söka fyra arbetsmöjligheter per månad för att få utkomstskydd för arbetslösa.

Personer som bedriver frivilliga studier som stöds med arbetsförmån ska i fortsättningen omfattas av samma skyldighet att söka arbete som arbetslösa arbetssökande i allmänhet. Arbetssökande ska få individuellare och intensivare stöd som beaktar studierna till stöd för jobbsökningen bland annat i samtalen om jobbsökning var tredje månad.

Ändringen ska inte gälla arbetssökande som inte har genomgått en utbildning efter grundskolan eller gymnasiet som leder till examen och ger yrkesfärdigheter. Den ska inte heller gälla arbetssökande som bedriver som huvudsyssla studier i läs- och skrivkunnighet som stöds med arbetslöshetsförmån.

Ändringarna planeras träda i kraft vid ingången av 2023.

Målet är 1 100 fler sysselsatta

Bakgrunden till förslaget är förutom regeringsprogrammet även de parlamentariska riktlinjerna för kontinuerligt lärande om att utveckla möjligheterna för arbetslösa att studera. I sitt beslut den 11 februari 2022 om riktlinjer för studier och arbetslöshet beslutade regeringen om sysselsättningsåtgärder som stärker statens finanser med minst 110 miljoner euro.

Regeringens mål är att sysselsättningsgraden ska stiga. Ändringen av den skyldighet att söka arbete som gäller personer som bedriver frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån beräknas öka sysselsättningen med cirka 1 100 sysselsatta och stärka de offentliga finanserna med cirka 41 miljoner euro per år från och med 2025. Förslaget är en del av regeringens sysselsättningsåtgärder.


Mer information:
Mikko Heinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047175
Noora Santala, specialsakkunnig, tfn 029 504 7304 (studiernas inverkan på rätten till utkomstskydd för arbetslösa)
Santtu Sundvall, specialsakkunnig, tfn 0295 047 100 (tjänster för arbetslösa)
Eero Janhonen, specialsakkunnig, tfn 0295 047 201 (tjänster för arbetslösa)