Hoppa till innehåll

12 miljoner euro kan sökas för att stärka och utveckla den generellt inriktade elevhälsan 2024–2025

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2023 12.23
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd till ett belopp av 12 miljoner euro för åtgärder som stärker och utvecklar den generellt inriktade elevhälsan 2024–2025. Ansökningstiden går ut den 12 oktober 2023. Understödet är en fortsättning på de statsunderstöd som beviljades i slutet av 2022 för samma ändamål för innevarande år.

Med generellt inriktad elevhälsa avses skolans eller läroanstaltens verksamhetskultur och åtgärder för att främja de studerandes lärande, hälsa, välbefinnande, växelverkan och delaktighet samt en sund, trygg och tillgänglig miljö.

Statens specialunderstöd kan användas för att stödja elevernas och de studerandes psykiska hälsa i första hand under skol- eller studiedagen. Med understödet kan man anställa till exempel personal med kompetens i psykisk hälsa och välbefinnande till den generellt inriktade elevhälsan som stöd för lärare och undervisningsgrupper. Med finansieringen kan man också utveckla verksamhetsmodellerna och metoderna för den generellt inriktade elevhälsan.

- Det är viktigt att fortsätta bevilja understöd så att varje utbildningsaktör även i fortsättningen har fungerande och jämlika metoder för att stödja elever och studerande genom den generellt inriktade elevhälsan. Den generellt inriktade elevhälsan främjar elevernas och de studerandes lärande, psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och samhörighet, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Statligt specialunderstöd beviljas anordnare av förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning samt huvudmän för läroanstalter inom fritt bildningsarbete som ordnar utbildning för läropliktiga för perioden 1.1.2024–31.7.2025.

Ytterligare information:

  • Jari Rutanen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 011
  • Merja Mannerkoski, specialsakkunnig, tfn 0295 330 325 (förskoleundervisning och grundläggande utbildning)
  • Anne Ekroth, undervisningsråd, tfn 0295 330 104 (gymnasieutbildning och yrkesutbildning)
Allmänbildande utbildning Utbildning