Hoppa till innehåll

Lagen om fornminnen ska reformeras

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2020 12.02
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko har tillsatt en uppföljningsgrupp och en arbetsgrupp som ska utarbeta en reform av lagen om fornminnen. Arbetsgruppen har till uppgift att i samarbete med uppföljningsgruppen bereda ett förslag till en totalreform av lagen om fornminnen. Förslaget ska utarbetas i form av en regeringsproposition.

Uppföljningsgruppen har till uppgift att stödja beredningen av lagreformen, sammanställningen av en särskild utredning och interaktionen med intressentgrupperna. Uppföljningsgruppens sakkunskaper kommer att användas när huvudlinjerna för reformen fastställs och förslaget till proposition bereds. Uppföljningsgruppens ordförande är också arbetsgruppens ordförande.

Arbetsgruppens mandat löper från och med den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021.

Överdirektör Riitta Kaivosoja vid undervisnings- och kulturministeriet är ordförande för arbetsgruppen och uppföljningsgruppen.

Arbetsgruppen består av regeringssekreterare Matleena Haapala vid miljöministeriet, konsultativa tjänstemannen Johanna Hautakorpi vid justitieministeriet, professor Vesa-Pekka Herva vid Uleåborgs universitet, regeringsrådet Joni Hiitola vid undervisnings- och kulturministeriet, överintendent Jutta Kuitunen vid Museiverket kulturrådet Päivi Salonen vid undervisnings- och kulturministeriet, forskningschef, vikarierande museichef Hannu Takala vid Lahtis stadsmuseum, överintendent Helena Taskinen vid Museiverket samt doktorand Anni-Helena Ruotsala vid Sametinget.

Uppföljningsgruppen består av utvecklingschef Juha Flinkman (suppleant vikarierande gruppchef Päivi Malmi) vid Finlands Miljöcentral, regeringssekreterare Matleena Haapala (suppeleant miljöråd Antti Irjala) vid miljöministeriet, lagstiftningsrådet Veli-Pekka Hautamäki vid justitieministeriet, regeringsrådet Joni Hiitola (suppleant kulturrådet Päivi Salonen) vid undervisnings- och kulturministeriet, ordförande Tuomas Aslak Juuso (suppleant doktorand Anne Nuorgam) vid Sametinget, juristen Leena Kristeri (suppleant fältsakkunnig Markku Nissinen) vid Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, budgetrådet Merja Leinonen (suppleant lagstiftningsrådet Jyri Inha) vid finansministeriet, generaldirektör Tiina Merisalo (suppleant överintendent Petri Halinen) vid Museiverket, ansvarsområdesdirektör Maija-Liisa Niskala (suppleant lantmätningsrådet Markku Markkula) vid Lantmäteriverket, konsultativa tjänstemannen Ville Schildt vid jord- och skogsbruksministeriet, specialsakkunnig Johanna Selkee vid Finlands Kommunförbund samt specialplanerare Anu Vauramo vid Forststyrelsen.

Sekretariatet för arbetsgruppen och uppföljningsgruppen består av regeringsrådet Hanna Kiiskinen vid undervisnings- och kulturministeriet samt juristen Juha Maaperä och specialforskare Päivi Maaranen från Museiverket.

I samband med reformen av lagen om fornminnen görs en särskild utredning av hur självstyrelsen gällande samernas språk och kultur och ursprungsbefolkningens rättigheter tillgodoses i skyddet av fornminnen. Utredningen sammanställs av juris doktor Leena Heinämäki (Heartland-Sydänmaa). Utredningen ska bli klar före den 31 maj 2021.

Bakgrund

I lagen om fornminnen finns bestämmelser om fasta fornminnen, lösa fornföremål och fartygsfynd. Fasta fornminnen är en nationalförmögenhet som har ett oersättligt kulturvärde och de ska bevaras för framtida generationer.

Lagen har varit i kraft nästan oförändrad i över 50 år och den är i huvudsak baserad på det beredningsarbete som påbörjades i slutet av 1950-talet. Efter att lagen trädde i kraft har det skett stora strukturella förändringar i samhället och regleringen gällande användningen av miljön, myndighetsverksamheten och förvaltningsförfarandena har genomgått stora förändringar. 

Reformen av grundläggande fri- och rättigheter och den nya grundlagen har stärkt betydelsen av de grundläggande fri- och rättigheterna och utvidgat området för de grundläggande fri- och rättigheter som åtnjuter skydd. Den totalreform av museilagen som trädde i kraft den 1 januari 2020 har stärkt de regionala ansvariga muséernas beredskap i uppgifter som gäller kulturmiljön.

På grund av den förändrade verksamhetsmiljön behöver lagen om fornminnen reformeras i sin helhet. I samband med reformen ska man utvärdera och slå fast målen för skyddet av fornminnen med beaktande av regleringen i grundlagen och bestämmelserna i internationella avtal. Utöver det fysiska skyddet av fornminnen ska behovet av att bevara information om fornminnena och tillgängliggöra informationen beaktas.

Mer information: Minna Karvonen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 142
 

Annika Saarikko Kultur