Muinaismuistolain uudistaminen Rapolanmäen muinaismuistoalue

Muinaismuistolakia vuodelta 1963 uudistetaan. Muuttuneen toimintaympäristön vuoksi laki on tarpeen uudistaa kokonaisuudessaan. Työryhmän ehdotus valmistellaan hallituksen esityksen muotoon. 

 

Vuonna 1963 laaditussa muinaismuistolaissa säädetään kiinteiden muinaisjäännösten, irtainten muinaisesineiden ja laivalöytöjen suojelusta, tutkimisesta ja niihin liittyvistä menettelyistä.

Muinaisjäännösten rauhoittamista valvoo Museovirasto, joka toimii myös muinaisjäännösten tutkimista ja niihin kajoamista koskevissa asioissa lupaviranomaisena.  Museovirasto on toimivaltainen viranomainen myös irtaimiin muinaisesineisiin ja laivalöytöihin liittyvissä asioissa.

Muinaismuistolakiuudistuksen tavoitteet

Muinaismuistolaki on ollut lähes sellaisenaan voimassa yli 50 vuotta. Muuttuneen toimintaympäristön vuoksi muinaismuistolaki on tarpeen uudistaa kokonaisuudessaan.

Uudistuksessa tulee

  • arvioida ja määritellä muinaismuistojen suojeluun, tutkimiseen ja tiedonsaantiin liittyvät tavoitteet
  • selkeyttää kiinteisiin muinaisjäännöksiin, irtaimiin muinaisesineisiin sekä muuhun arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä määritelmiä ja niiden oikeusvaikutuksia
  • arvioida kokonaisuutena rajapinnat muuhun lainsäädäntöön
  • saattaa ajan tasalle lain toimeenpanoon liittyvät menettelyt ja viranomaisten työnjako ja säätää niistä nykyistä täsmällisemmin.

Lisäksi uudistuksessa tulee ottaa huomioon saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevan itsehallinnon toteutuminen sekä saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana. Asiasta on laadittu erillisselvitys.

Uudistuksen valmistelu ja toteuttaminen

Muinaismuistolain uudistusta valmistellaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä ja seurantaryhmässä.  Ehdotus uudeksi laiksi laaditaan hallituksen esityksen muotoon. 

Työryhmän ja seurantaryhmän ehdotuksen määräaika on vuoden 2021 lopussa. Ehdotus lähetetään sen jälkeen lausuntokierrokselle.

Hallituksen esitys viimeistellään opetus- ja kulttuuriministeriössä vuoden 2022 aikana valtioneuvoston käsittelyä varten annettavaksi eduskunnalle.

Tavoitteena on, että uudistuksen valmistelu tapahtuu vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa ja saatavilla on ajantasaista tietoa valmistelun etenemisestä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää lakiuudistusta koskevan kuulemistilaisuuden keväällä 2022. 

Muinaismuistolain valmisteluun liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä  [email protected]

Uudistuksen valmisteluun liittyviä tilaisuuksia

14.12.2022
Keskustelutilaisuus (hybriditilaisuus)

12.-13.10.2022
Kulttuuriympäristöpäivät

4.–5.2.2021
Museovirasto: Kesän kenttätöiden esittelypäivät ja Arkeologian harrastajatapaaminen 

13.–14.4.2021
KURVI – kulttuuriympäristön viranomaistapaaminen

29.- 30.9.2021 
Kulttuuriympäristöpäivät

15.6.2022
Muinaismuistolain uudistus: Arkeologian keskustelutilaisuus

Muinaismuistolain valmisteluun liittyvät hanketiedot ja asiakirjat 

Lisätietoja

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330086   Sähköpostiosoite: