Arbetsgruppen för beredning av en modell för utställningsarvoden

OKM072:00/2020 Projekt

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus näyttelypalkkiomalliksi korvausperusteineen sekä tehdä ehdotus siitä, minkä toimijoiden tulisi kuulua mallin piiriin samoin kuin tehdä ehdotus mallin hallinnoinnista sekä siitä, kuinka mallin seuranta ja arviointi olisi tarkoituksenmukaista järjestää

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM072:00/2020

Ärendenummer VN/27905/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.1.2021 – 15.6.2021

Datum för tillsättande 16.12.2020

Kontaktperson
Eija Liukkonen, Erikoisasiantuntija
[email protected]

Kontaktperson
Henri Terho, Erityisasiantuntija
[email protected]

Mål och resultat

Työryhmän laatii ehdotuksen näyttelypalkkiomalliksi, joka sisältää ehdotukset korvausperusteiksi. Työryhmä tekee ehdotuksen siitä, minkä toimijoiden tulisi kuulua mallin piiriin sekä ehdotuksen mallin hallinnoinnista. Työryhmä tekee myös ehdotuksen siitä, kuinka mallin seuranta ja arviointi olisi tarkoituksenmukaista järjestää. Työryhmän tulee tutustua kansainvälisiin esimerkkeihin vastaavista korvausmalleista ja hyödyntää työssään niistä saatuja kokemuksia.

Sammandrag

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus näyttelypalkkiomalliksi korvausperusteineen sekä tehdä ehdotus siitä, minkä toimijoiden tulisi kuulua mallin piiriin samoin kuin tehdä ehdotus mallin hallinnoinnista sekä siitä, kuinka mallin seuranta ja arviointi olisi tarkoituksenmukaista järjestää

Utgångspunkter

Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä on viime vuosina selvitetty ja arvioitu opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Vuonna 2016 työnsä sai valmiiksi opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää nykyiset taiteilijoiden ja näyttelynjärjestäjien väliset sopimus- ja korvauskäytännöt sekä näyttelyiden kustannusten jakautuminen osapuolten kesken, laatia vaihtoehtoiset tavat kehittää käytäntöjä ja arvioida vaihtoehtoisten kehittämistapojen vaikutuksia. Työryhmän loppuraportin (OKM 2016:4) toimenpide-esitysten ja suositusten perusteelta opetus- ja kulttuuriministeriössä toteutettiin vuosina 2017-2019 kokeilu uudesta avustusmuodosta. Kokeilulla pyrittiin edistämään hyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä museonäyttelyn järjestämisen yhteydessä.

Kokeilusta tehtiin eduskunnan sivistysvaliokunnan (SiVL 17/2017 vp) edellyttämä vaikuttavuusarviointi, jonka toteutti Frisky & Anjoy Oy (#Taidemaksaa: Taiteilijoiden näyttelypalkkiokokeilun arviointi, OKM 2020:19). Arvioinnissa todettiin, että kokeilusta saadut tulokset olivat myönteisiä. Arvioinnin suosituksissa todettiin, että näyttelypalkkiomallin vakiinnuttaminen edellyttää yksinkertaisen tukimallin ja siihen liittyvien korvausperusteiden hahmottamista, ja että näyttelypalkkioiden hallinnointiin liittyvän toteuttamismallin tulee olla riittävän kevyt ja yhdenmukainen.

Eduskunnan sivistysvaliokunta on todennut kannattavansa näyttelypalkkiokokeilun vakinaistamista (SiVL 11/2020 vp─ HE 146/2020 vp) ja kirjaamassaan lausumassa esittänyt, että eduskunta edellyttäisi hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin kuvataiteilijoiden näyttelypalkkiojärjestelmän pysyvän mallin valmistelemiseksi siten, että se on otettavissa käyttöön vuoden 2022 alusta lukien.

Mer om ämnet