Den svenskspråkiga utbildningen i Finland

Den svenskspråkiga utbildningen i Finland: särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov

OKM063:00/2020 Projekt

Undervisnings- och kulturministeriet har i början av 2020, i enlighet med Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering startat en utredning för att få fram en lägesbeskrivning gällande den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken. Projektet genomförs som en enmansutredning och undervisningsministern har tillsatt Gun Oker-Blom som utredare. Utredningen ska utmynna i en rapport som kommer att överlämnas till undervisningsministern i början av år 2021.

Projektets basuppgifter Pågår

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar

Mål och resultat

1) Utgående från tillgängliga data och lägesrapporter utarbeta en utredning om den svenskspråkiga småbarnspedagogikens och utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov.

2) Utarbeta åtgärdförslag utifrån de utvecklingsbehov som framkommit i utredningen.

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet har i början av 2020, i enlighet med Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering startat en utredning för att få fram en lägesbeskrivning gällande den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken. Projektet genomförs som en enmansutredning och undervisningsministern har tillsatt Gun Oker-Blom som utredare. Utredningen ska utmynna i en rapport som kommer att överlämnas till undervisningsministern i början av år 2021.

Utgångspunkter

För närvarande finns det ingen helhetsbild av den svenskspråkiga utbildningen. Tillgången till svenskspråkig utbildning bör täcka behoven för att garantera kvalitet och för att kunna bedöma utbildningsbehoven behövs en heltäckande lägesanalys.

Ytterligare uppgifter