Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna språkexamina

OKM052:00/2022 Lagstiftningsprojekt

I propositionen föreslås det att 1, 2 och 6 § i statsrådets förordning om allmänna språkexamina ändras. Ändringsförslaget hänför sig till förslaget till ändring av lagen om allmänna språkexamina (RP 230/2022 rd), som för närvarande behandlas i riksdagen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM052:00/2022

Ärendenummer VN/28996/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 27.10.2022 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Maria Soininen, Hallitussihteeri
tel. +358 295 330 220
[email protected]

Sammandrag

I propositionen föreslås det att 1, 2 och 6 § i statsrådets förordning om allmänna språkexamina ändras. Ändringsförslaget hänför sig till förslaget till ändring av lagen om allmänna språkexamina (RP 230/2022 rd), som för närvarande behandlas i riksdagen.

Utgångspunkter

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna språkexamina föreslås det att bestämmelserna om kommissionen för allmänna språkexamina revideras. Enligt förslaget ska det föreskrivas mer heltäckande om tillsättandet av kommissionen och dess sammansättning i 3 § i lagen om allmänna språkexamina, dit bestämmelserna i 1 § 1 och 2 mom. i den gällande statsrådsförordningen om allmänna språkexamina överförs.

Således ska det inte längre ingå några bestämmelser om tillsättande av examenskommissionen i statsrådets förordning. Däremot ska närmare bestämmelser om kommissionens sammansättning och behandlingen av ärenden i kommissionen för allmänna språkexamina fortfarande utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om bl.a. skötseln av sekreterar- och kansliuppgifterna samt om kommissionens arbete via sektioner ska liksom för närvarande utfärdas genom förordning av statsrådet. Till förordningen fogas också en bestämmelse om kommissionens möjlighet att höra sakkunniga.

Enligt regeringens proposition ska examensanordnaren utöver de nuvarande uppgifterna svara för övervakningen av examenstillfällena och utan dröjsmål underrätta Utbildningsstyrelsen om de situationer som avses i de föreslagna 6 a § 1 och 2 mom. i syfte att påföra påföljder för examinanden. Därför kompletteras också 6 § i statsrådets förordning om allmänna språkexamina, som gäller avtal om ordnande av examina.