Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

OKM052:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1, 2 ja 6 §:ää. Muutosehdotus liittyy yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muutosesitykseen (HE 230/2022 vp).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM052:00/2022

Asianumerot VN/28996/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 27.10.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Maria Soininen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 330 220
[email protected]

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1, 2 ja 6 §:ää. Muutosehdotus liittyy yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muutosesitykseen (HE 230/2022 vp).

Lähtökohdat

Hallituksen esityksessä yleisistä kielitutkinnoissa annetun lain muuttamisesta ehdotetaan uudistettavaksi yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikuntaa koskevia säännöksiä. Tutkintotoimikunnan asettamisesta ja kokoonpanosta säädettäisiin aikaisempaa kattavammin yleisistä kielitutkinnoista annetun lain 3 §:ssä, johon siirrettäisiin voimassa olevan yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 ja 2 momentin säännökset.

Näin ollen yleisistä kielitutkinnoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa ei enää olisi säännöksiä tutkintotoimikunnan asettamisesta. Sen sijaan valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin edelleen tarkemmin tutkintotoimikunnan kokoonpanosta ja asioiden käsittelystä tutkintotoimikunnassa. Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin säännökset muun muassa sihteerin- ja toimistotehtävien hoidosta sekä tutkintotoimikunnan jaostotyöskentelystä, kuten nykyisinkin. Asetukseen lisättäisiin myös säännös
tutkintotoimikunnan mahdollisuudesta kuulla asiantuntijoita.

Yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamista koskevan esityksen mukaan tutkinnon järjestäjän tehtävänä olisi nykyisten tehtävien lisäksi vastata tutkintotilaisuuksien valvonnasta ja ilmoittaa Opetushallitukselle viipymättä ehdotetun 6 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista tilanteista seuraamuksien määräämiseksi. Tämän vuoksi täydennettäisiin myös yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:ää, joka koskee sopimusta tutkinnon järjestämisestä.