Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning

OKM043:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Till 14 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning fogas ett nytt 5 mom. där det föreskrivs om utbildningsanordnarens skyldighet att utfärda ett intyg över höjningen av vitsordet.
Dessutom preciseras ordalydelsen i 14 § 1 mom.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM043:00/2022

Ärendenummer VN/22688/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 19.8.2022 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Maria Soininen, Hallitussihteeri
tel. +358 295 330 220
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med den föreslagna ändringen är att höjningen av de vitsord som antecknats i examensbetyget ska kunna beaktas i yrkeshögskolornas betygsbaserade antagning, om yrkeshögskolorna beslutar så.

Ändringen träder i kraft 1.7.2023.

Sammandrag

Till 14 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning fogas ett nytt 5 mom. där det föreskrivs om utbildningsanordnarens skyldighet att utfärda ett intyg över höjningen av vitsordet.
Dessutom preciseras ordalydelsen i 14 § 1 mom.