Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister

OKM043:00/2020 Lagstiftningsprojekt

I propositionen föreslås det att lagen om nationella studie- och examensregister ändras så att det blir möjligt att lagra information om sådan utbildning inom fritt bildningsarbete som är riktad till andra än läropliktiga i den så kallade informationsresursen Koski.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM043:00/2020

Ärendenummer VN/18946/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 20.8.2020 – 30.4.2021

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister

Riksdagens svar EV 56/2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä siten, että mahdollistettaisiin muille kuin oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen tietojen tallentaminen ns. Koski-tietovarantoon.

Ansvarig ministerOpetusministeri Saramo

KontaktpersonMarjaana Larpa, undervisnings- och kulturministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Mål och resultat

I denna proposition föreslås att lagen om nationella studie- och examensregister ändras så att det föreskrivs att det är möjligt för huvudmän för läroanstalter för fritt bildningsarbete att i det riksomfattande datalagret Koski föra in det kunnande som förvärvats i en utbildning inom det fria bildningsarbetet. Införande av uppgifterna förutsätter en begäran av den studerande. Dessutom föreslås att det till lagen fogas en skyldighet att införa uppgifter gällande läropliktsutbildning för studerande som deltar i sådan utbildning som avses i 5 § 2 mom. i läropliktslagen (/). Eftersom propositionen om utvidgning av läroplikten ännu är under behandling i riksdagen, har i utkastet till paragrafer i denna regeringsproposition antecknats till vilka delar utkastet till lagförslag har samband med propositionen om utvidgning av läroplikten.

Dessutom föreslås att lagen om fritt bildningsarbete ändras så att den innehåller en bestämmelse om hur man fastställer omfattningen i studiepoäng för sådana utbildningar med fri inriktning som förs in i datalagret och hur den studerandes kunnande bedöms.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 1 augusti 2021.

Sammandrag

I propositionen föreslås det att lagen om nationella studie- och examensregister ändras så att det blir möjligt att lagra information om sådan utbildning inom fritt bildningsarbete som är riktad till andra än läropliktiga i den så kallade informationsresursen Koski.

Utgångspunkter

I regeringsprogrammet för statsminister Marins regering är ett mål att utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar. Uppnåendet av detta mål främjas genom regeringsprogrammets skrivning om utarbetande av nationella principer för identifiering och erkännande av kunnande. Syftet med principerna är att kunnande som individen förvärvat på olika sätt ska komma fram i arbetslivet och utbildningssystemet. I enlighet med regeringsprogrammet genomförs dessutom en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet som svarar på behovet att utveckla och förnya det egna kunnandet under hela livet. I den övergripande översynen beaktas bland annat hur identifieringen av kunnande ska anpassas till det nya systemet.

Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp som har till uppgift att bereda åtgärder för identifieringen och erkännandet av kunnande som förvärvats inom det fria bildningsarbetet (OKM/62/0404/2018) föreslog enhälligt i sin promemoria (Identifiering och erkännande av kunnande som förvärvats genom fritt bildningsarbete: Promemoria från arbetsgruppen som bereder identifiering och erkännande av kunnande, undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2019: 46), bl.a. att lagstiftningen om databasen Koski ändras så att det kunnande som förvärvats i en utbildning med fri inriktning inom det fria bildningsarbetet kan föras in i databasen från 1.8.2021.

I 5 § 2 mom. i läropliktslagen är det fråga om utbildning som ordnas vid en folkhögskola där man följer de grunder i läroplanen för integrationsutbildning för vuxna invandrare som avses i lagen om främjande av integration eller den rekommendation till läroplan för invandrare som Utbildningsstyrelsen har utarbetat. Den skyldighet att införa uppgifter som gäller ifrågavarande utbildning har saknats i propositionen om utvidgning av läroplikten.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.