Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamiseksi

OKM043:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia (884/2017) ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia (632/1998) siten, että vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille olisi mahdollista tallentaa vapaan sivistystyön vapaatavoitteisen koulutuksen suoritustietoja ns. Koski-tietovarantoon.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM043:00/2020

Asianumerot VN/18946/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.8.2020 – 30.4.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamiseksi ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 9.11.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 8/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  25.2.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 56/2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä siten, että mahdollistettaisiin muille kuin oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen tietojen tallentaminen ns. Koski-tietovarantoon.

VastuuministeriOpetusministeri Saramo

YhteyshenkilöMarjaana Larpa, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä siten, että vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille säädettäisiin mahdolliseksi tallentaa vapaassa sivistystyössä hankitun vapaatavoitteisen koulutuksen tuottama osaaminen valtakunnalliseen Koski-tietovarantoon. Tallentaminen edellyttäisi opiskelijan pyyntöä. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi oppivelvollisuuskoulutukseen liittyvä tallentamisvelvollisuus oppivelvollisuuslain ( / ) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa olevista opiskelijoista. Koska oppivelvollisuuden laajentamista koskeva esitys on vielä eduskunnan käsiteltävänä, on hallituksen esityksen lausuntoversioon merkitty, miltä osin esitysluonnos on riippuvainen oppivelvollisuuden laajentamista koskevasta esityksestä.

Lisäksi esitetään muutettavaksi lakia vapaasta sivistystyöstä siten, että se sisältäisi säännöksen siitä, kuinka tietovarantoon tallennettavien vapaatavoitteisten koulutusten laajuus määritellään opintopisteinä ja kuinka opiskelijan osaaminen arvioidaan.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia (884/2017) ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia (632/1998) siten, että vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille olisi mahdollista tallentaa vapaan sivistystyön vapaatavoitteisen koulutuksen suoritustietoja ns. Koski-tietovarantoon.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Tavoitteen toteuttamista edistetään hallitusohjelman kirjauksella, jonka mukaan laaditaan kansalliset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet, joiden tavoitteena on tehdä eri tavoin hankittu yksilön osaaminen näkyväksi työelämässä ja koulutusjärjestelmässä. Lisäksi hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus, jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Uudistuksen kokonaistarkastelussa otetaan huomioon muun muassa osaamisen tunnistamisen niveltyminen uuteen järjestelmään.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettama vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmisteleva työryhmä (OKM/62/0404/2018) esitti yksimielisesti muistiossaan (Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistio, opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:46) muun muassa, että niin kutsuttua Koski-tietovarantoa koskeva lainsäädäntö muutettaisiin siten, että vapaassa sivistystyössä saavutettu vapaatavoitteisen koulutuksen tuottama osaaminen voitaisiin viedä tietovarantoon 1.8.2021 lähtien.

Oppivelvollisuuslain 5 §:n 2 momentissa on kyse kansanopistossa järjestettävästä koulutuksesta, jossa noudatetaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisia aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita tai Opetushallituksen laatimaa maahanmuuttajille tarkoitetun koulutuksen opetussuunnitelmasuositusta. Kyseistä koulutusta koskevaa tallentamisvelvollisuutta ei ollut oppivelvollisuuden laajentamista koskevassa hallituksen esityksessä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.