Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och till lagar som hänför sig till den

OKM033:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Esityksessä ehdotetaan muutettavan valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM033:00/2021

Ärendenummer VN/9945/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 12.4.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och till lagar som hänför sig till den
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 30.8.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  42/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  21.10.2021
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

  • EV 216/2021

Riksdagens svar EV 216/2021

I denna proposition föreslås det att lagen om nationella studie- och examensregister ändras. Dessutom skulle regleringen av studentnumret specificeras och de förändringar som lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen förutsätter i lagen om nationella studie- och examensregister samt lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen samt lagen om yrkesutbildning.

Ansvarig ministerOpetusministeri Andersson

KontaktpersonSami Aalto, undervisnings- och kulturministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Mål och resultat

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa oppijanumeron antaminen ja käyttö henkilön yksilöimiseen opetushallinnossa myös sellaiselle henkilölle, josta ei tallenneta muutoin laissa tarkoitettuihin tietovarantoihin tietoja. Lisäksi arvioidaan oppijanumerorekisterin tallennettava tietosisältö ja oppijanumerorekisterin sisältämien tietojen käyttö tilastointiin ja tutkimukseen. Samassa yhteydessä täsmennettäisiin sääntelyä muun ohessa arvioimalla laissa säädettyjen yhteisrekisterinpitäjien vastuunjakoa sekä otettaisiin huomioon julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 906/2019 aiheuttamat muutostarpeet valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa, perusopetuslaissa, lukiolaissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa.

Sammandrag

Esityksessä ehdotetaan muutettavan valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia.

Utgångspunkter

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä tuli voimaan 1.1.2018. Lain 3 §:ssä säädetään oppijanumerosta, jota käytetään henkilön yksilöintiin tallennettaessa, käsiteltäessä ja luovutettaessa laissa tarkoitettuja tietoja. Oppijanumeroista muodostuu oppijanumerorekisteri, jota ylläpitää Opetushallitus. Oppijanumero annetaan henkilölle tallentaessa hänestä tietoja ensimmäisen kerran johonkin lain tarkoittamaan tietovarantoon. Voimassa olevan sääntelyn perusteella sellaiselle opetushallinnossa toimivalle henkilölle, josta ei tallenneta edellä tarkoitettuja tietoja, ei voida myöntää oppijanumeroa.

Mer om ämnet

UKM Beslut

UKM Beslut