Rätt att kunna

Rätt att kunna - utvecklingsprogram för kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildning

OKM032:00/2020 Projekt

Utvecklingsprogrammet Rätt att kunna förbättrar kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen. Den består av fyra helheter:

1. förbättring av förutsättningarna för lärandet samt inlärningsresultaten
2. stärkande av välbefinnande, samhörighet och delaktighet
3. stöd för en reform av verksamhetskulturen och ledningen av den
4. förmåga att reagera på förändringar i omvärlden.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM032:00/2020

Ärendenummer VN/15431/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 9.6.2020 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 9.6.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildning skapar jämställdhet och jämlikhet i samhället

Metod Genomförandet av reformen av yrkesutbildningen stärks, antalet lärare ökas och finansieringsnivån höjs

Mål och resultat

Målet med utvecklingsprogrammet Rätt att kunna är att säkerställa kvaliteten på yrkesutbildningen och att stödja en kontinuerlig förbättring av den i enlighet med effektmålen och riktlinjerna i kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen. Dessutom syftar programmet till att minska och förebygga samt minska och förebygga skillnader i lärande och inlärningsresultat som beror på kön, socioekonomisk bakgrund, bostadsort eller stödbehov och på så sätt främja jämställdhet och likabehandling inom yrkesutbildningen.

Med hjälp av programmet bidrar vi till att skapa och förankra verkningsfulla förfaranden och tillvägagångssätt som stärker jämställdheten och likabehandlingen av studerande samt förbereder nödvändiga ändringar i styrningen och finansieringen av anordnarna av yrkesutbildning samt i lagstiftningen.

Sammandrag

Utvecklingsprogrammet Rätt att kunna förbättrar kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen. Den består av fyra helheter:

1. förbättring av förutsättningarna för lärandet samt inlärningsresultaten
2. stärkande av välbefinnande, samhörighet och delaktighet
3. stöd för en reform av verksamhetskulturen och ledningen av den
4. förmåga att reagera på förändringar i omvärlden.

Utgångspunkter

Enligt internationella jämförelser är Finland ett av toppländerna i världen när det gäller utbildning, men som fenomen ojämlikhet, skillnader i lärande och utslagning utgör ett hot mot den finländska utbildningens framgångssaga. I Finland håller de som är födda på 1970-talet på att bli den åldersklass som har den högsta utbildningsnivån.

Regionala, socioekonomiska och könsrelaterade skillnader samt utbildning som går i arv syns allt starkare i lärande och utbildningsvägar. Könssegregationen i utbildningen och arbetslivet är hård i Finland. Också invandrare, personer med invandrarbakgrund, perso¬ner med funktionsnedsättning och andra grupper i en sårbar ställning ligger efter övriga befolkningsgrupper i utbildning och kompetens.

Av åldersklassen är 16 procent utan examen på andra stadiet, trots att samhället av i dag ställer krav på att alla åtminstone ska ha en examen på andra stadiet för att bli sysselsatta och delaktiga. De i sig riktiga målen om ökad inlärning på arbetsplatsen i reformen av den yrkesinriktade utbildningen verkar inte frambringa tillräcklig kompetens.

För att gynna sysselsättningen krävs det en stark satsning på utbildning och kompetens. Arbetslivets ändrade karaktär ställer krav som betydligt ökar behovet av att uppdatera det egna kunnandet och av ett kontinuerligt lärande. Arbetslivets behov förändras i snabb takt och det kräver större smidighet av utbildningsanordnarna än de har i dag. De som mest behöver utbildning deltar i den minst.

Utvecklingsprogrammet ingår i verkställigheten av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Det bidrar till att uppnå regeringsprogrammets mål att höja kunskapsnivån, stärka jämställdheten och likställdheten inom utbildning, minska skillnaderna ifråga om lärande samt förbättra kvaliteten på yrkesutbildningen. Därtill stöder programmet beredningen av regeringens centrala åtgärder, såsom en utvidgning av läroplikten, en reform av det kontinuerliga lärandet samt utvecklingsåtgärder som stöder integrationen. Programmet anknyter dessutom till bl.a. genomförandet av högskolevisionen, utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen, kvalitetsprogrammet för gymnasieutbildningen, ungdomsgarantin och regeringens sysselsättningsåtgärder. Därtill utgör programmet till ett fortsatt och effektivt stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen.

Ytterligare uppgifter