Proposition till riksdagen med förslag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

OKM011:00/2021 Lagstiftningsprojekt

I propositionen föreslås att lagen om småbarnspedagogik ändras så att det i stället för det nuvarande anmälningsförfarandet föreskrivs om tillståndsplikt för privat daghemsverksamhet. För att inleda sådan verksamhet eller väsentligt ändra den krävs enligt förslaget tillstånds-myndighetens godkännande. Privat familjedagvård ska enligt förslaget fortfarande omfattas av anmälningsförfarandet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM011:00/2021

Ärendenummer VN/1093/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 18.1.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 40/2021
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 47/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  25.11.2021
 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 43/2022

I enlighet med regeringsprogrammet ska lagen om småbarnspedagogik ändras så att verksamhet som bedrivs av privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken ska kräva tillstånd.

Ansvarig ministerUndervisningsminister Andersson

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Mervi Eskelinen, Erityisasiantuntija
[email protected]

Kontaktperson
Laura Niemi, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 330 046
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med propositionen är att trygga kvaliteten på den privata daghemsverksamheten samt att säkerställa att lagen om småbarnspedagogik iakttas i den privata daghemsverksamheten. Syftet med tillståndsplikten för privat daghemsverksamhet är att stärka förhandskontrollen av privat småbarnspedagogik genom att tyngdpunkten i tillsynen tydligare än tidigare flyttas från efterhandskontroll till förhandskontroll samt precisera de olika myndigheternas roll i tillståndsprocessen. Ett ytterligare syfte med propositionen är att noggrannare avgränsa den gäl-lande lagstiftningen om förutsättningarna för erhållande och eventuellt förverkande av tillstånd samt förenhetliga myndighetsförfarandet för erhållande av tillstånd. Syftet med propositionen är dessutom att privat daghemsverksamhet ska vara tillståndspliktig på samma sätt som i det övriga utbildningssystemet, dock med beaktande av daghemsverksamhetens särdrag.

Sammandrag

I propositionen föreslås att lagen om småbarnspedagogik ändras så att det i stället för det nuvarande anmälningsförfarandet föreskrivs om tillståndsplikt för privat daghemsverksamhet. För att inleda sådan verksamhet eller väsentligt ändra den krävs enligt förslaget tillstånds-myndighetens godkännande. Privat familjedagvård ska enligt förslaget fortfarande omfattas av anmälningsförfarandet.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.