VIP-ohjausryhmä

Tillsättande av en riksomfattande styrgrupp för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen för utvecklings- och samarbetsnätverken för krävande särskilt stöd

OKM007:00/2018 Projekt

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har tillsatt en riksomfattande styrgrupp för utvecklings- och samarbetsnätverken för krävande särskilt stöd.För de följande budgetåren inleder UKM i samarbete med Utbildningsstyrelsen utvecklings- och styrningsarbetet för att bilda regionala styrnings- och servicenätverk för det krävande särskilda stödet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM007:00/2018

Ärendenummer OKM/2/040/2018 , VN/2091/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.2.2018 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 22.1.2018

Mål och resultat

Styrgruppens uppgift är:

1) Att fastställa de centrala målen för bildandet av regionala utvecklings- och samarbetsnätverk före 30.9.2018.
2) Att stöda och styra bildandet av och verksamheten hos de regionala nätverken.
3) Att följa upp och rapportera om det regionala utvecklings- och samarbetsnätverkets verksamhet och utvecklingsarbete.

Styrgruppen tillsätts för perioden 1.2.2018-31.12.2020. I fråga om uppgift 1 är tidsfristen den 31 augusti 2018.

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har tillsatt en riksomfattande styrgrupp för utvecklings- och samarbetsnätverken för krävande särskilt stöd.För de följande budgetåren inleder UKM i samarbete med Utbildningsstyrelsen utvecklings- och styrningsarbetet för att bilda regionala styrnings- och servicenätverk för det krävande särskilda stödet.

Utgångspunkter

I Finland finns närmare 10 000 elever som årligen behöver krävande särskilt stöd för utvecklingen, lärandet och skolgången på förskole- och grundskolestadiet. Utgångspunkten i den gällande lagen om grundläggande utbildning (628/1998) är att undervisningen i första hand ordnas i elevens närskola eller på den plats där förskoleundervisningen ordnas och att stödet till utvecklingen, lärandet och skolgången också ordnas där.