Ehdotus eräiden valtioneuvoston asetusten muuttamisesta liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

OKM006:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät asetusmuutokset

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM006:00/2021

Ärendenummer VN/504/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 14.12.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar

Metod Läropliktsåldern höjs till 18 år

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Kirsi Lamberg, Hallitussihteeri
tel. +358 295 330 397
[email protected]

Sammandrag

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät asetusmuutokset