Projektet Grundskolans framtidsarbete 1.2.2024 - 31.12.2025

OKM004:00/2024 Projekt

Syftet med arbetet är att skapa en gemensam vision för grundskolans framtidsarbete. Projektet går ut på att genom ett omfattande samarbete mellan olika intressegrupper utvärdera samhälleliga förändringar på lång sikt och hur de avspeglar sig i utbildningsmålen och i förfarandena för att stödja elevernas välbefinnande, inlärning och upplevelse av mening.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM004:00/2024

Ärendenummer VN/1941/2024

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.2.2024 – 31.12.2025

Datum för tillsättande 1.2.2024

Kontaktperson
Venla Bernelius, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 330 339
[email protected]

Mål och resultat

Inom projektet bereds en rapport om visionen för grundskolan och annat skriftligt material som stöd för det långsiktiga arbetet med utvecklandet av grundskolan. Framtidsarbetet organiseras kring tre teman. Temana är: 1. Artificiell intelligens och teknik 2. Grundläggande färdigheter och lärande 3. Ekologisk och social hållbarhet. Det övergripande temat är bildning och upplevelsen av mening.

Sammandrag

Syftet med arbetet är att skapa en gemensam vision för grundskolans framtidsarbete. Projektet går ut på att genom ett omfattande samarbete mellan olika intressegrupper utvärdera samhälleliga förändringar på lång sikt och hur de avspeglar sig i utbildningsmålen och i förfarandena för att stödja elevernas välbefinnande, inlärning och upplevelse av mening.

Utgångspunkter

Bakgrunden till behovet att utveckla grundskolan är de snabba och mångdimensionella samhällsförändringarna som kräver att samhället sätter upp nya utbildningsmål och ser över undervisningssätten. En annan orsak till ändringsbehoven är oron över att elevernas baskunskaper under en lång tid har försvagats, och att det krävs omfattande långsiktiga åtgärder för att utvecklingsriktningen ska vända.

De omvälvningar som har varit betydande globalt och för samhället i Finland är först och främst de teknologiska förändringarna, och särskilt AI, men också de strukturella förändringarna i sysselsättning och ekonomi och den utveckling som hänför sig till ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Utbildningsinnehållen och utbildningens meningsfullhet behöver definieras pånytt så att det finländska samhället kan möta framtida utmaningar och så att utbildningen kan stödja barnen och de ungas inlärning och välbefinnande i det föränderliga världsläget.

Då samhället förändras snabbt och inlärningsresultaten försämras är det en utmaning att hitta metoder som stärker baskunskaperna och att samtidigt erbjuda undervisning som stärker nytt kunnande såsom förmågan att tillämpa stora informationsmängder, den etiska förståelsen och upplevelsen av meningsfullhet.