Konst- och kulturfestivaler

Flow-festivaalit. KUVA: UM Undervisnings- och kulturministeriet stöder riksomfattande konst- och kulturfestivalers verksamhet med statsunderstöd. I åtgärdsprogrammet för festivalpolitik behandlas bl.a. utvecklingsbehoven i fråga om understöd till festivaler.

Som återkommande evenemang har konst- och kulturfestivalerna en viktig roll i kulturpolitiken eftersom de ökar möjligheterna att uppleva, idka och utöva kultur.

Evenemang ordnas på olika konstområden. Flest evenemang ordnas inom musiken.
 
Undervisnings- och kulturministeriet stöder konst- och kulturfestivaler genom att bevilja prövningsbaserade statsunderstöd för etablerade riksomfattande evenemang. Därtill kan verksamheten stödas som en del av främjandet av olika konstområden. Till exempel stöds konst- och kulturevenemang för barn med anslag för barnkultur. Finlands filmstiftelse (SES) stöder filmfestivaler med riksomfattande betydelse.

Undervisnings- och kulturministeriet främjar samarbetet mellan festivaler genom att stöda riksomfattande organisationers verksamhet.

Åtgärdsprogram för utvecklingen av festivalpolitiken

I undervisnings- och kulturministeriets förslag till åtgärdsprogram, Konst- och kulturfestivalerna – en växande kulturell resurs 2017-2025, presenteras de viktigaste utvecklingsbehoven i fråga om festivalpolitiken.  I enlighet med programmet försöker ministeriet förnya bl.a. statsunderstödsverksamheten i fråga om konst- och kulturfestivaler.  
 
Information om konst- och kulturfestivaler och deras verkningar finns i Kulturpolitiska forskningscentralens (Cupore) utredningar.

På andra webbplatser

Konst- och kulturfestivalerna – en växande kulturell resurs. Förslag till åtgärdsprogram för 2017-2025 Publikationen är på finska men innehåller ett svenskspråkigt sammandrag.

Ytterligare information