Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

OECD:s rekommendationer till Finland för att höja kompetensnivån och minska ojämlikheten i utbildningen

29.9.2022 9.04
UKM
OECD har på begäran av undervisnings- och kulturministeriet utvärderat målen och åtgärderna i kvalitets- och jämlikhetsprogrammet för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen (Utbildning för alla) i förhållande till utbildningsutmaningarna i Finland. OECD föreslår också lösningar för att höja kompetensnivån och minska ojämlikheten i utbildningen. Dessa handlar bland annat om att förnya finansieringen av utbildningen, öka deltagandet i småbarnspedagogiken och höja dess kvalitet samt minska skillnaderna i lärande genom att stärka principen om närskola. Utvärderingsrapporten publicerades den 29 september.

Arbetsgrupp: Principen om närskola och närdaghem bör stärkas

28.9.2022 9.10
UKM
Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp som berett åtgärder för att främja jämlikhet och positiv särbehandling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen överlämnade sitt förslag till undervisningsminister Li Andersson på onsdagen 28.9. Förslaget är ett led i regeringens program Utbildning för alla.

Förslag till åtgärder för att säkerställa en högklassig utbildning på andra stadiet

27.9.2022 9.22
UKM
Slutrapporten från projektet för utveckling av utbildningen på andra stadiet har färdigställts och överlämnades till undervisningsminister Li Andersson på tisdagen 27.9. Rapporten innehåller förslag till åtgärder för att säkerställa den framtida tillgången till och kvaliteten på gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Syftet är också att säkerställa en tillgänglig och högklassig utbildning för läropliktiga och att svara på behoven av kontinuerligt lärande.

Småbarnspedagogiken för barn som flytt från otrygga förhållanden ska stärkas

19.9.2022 19.02
UKM
Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ska ändras. Till lagen fogas en bestämmelse om statsunderstöd för småbarnspedagogik för barn utan hemkommun som söker eller får tillfälligt skydd, söker internationellt skydd eller saknar uppehållsrätt (s.k. papperslösa barn). Den 19 september lämnade regeringen en proposition som gäller ändringen till riksdagen.

Maximipriset för studentmåltider ska höjas

22.9.2022 13.53
UKM
Maximipriset för en lunch för högskolestuderande som har rätt till måltidsstöd justeras mot bakgrund av kostnadsutvecklingen inom branschen. Maximipriset för studentmåltider höjs med 50 cent. I statens budgetproposition för 2023 ingår ett förslag om att höja måltidsstödet med 0,25 euro fr.o.m. den 1 januari 2023. Därmed skulle måltidsstödets andel av maximipriset hållas på nuvarande nivå.

Riitta Vanhatalo har utnämnts till direktör för Nationella audiovisuella institutet

20.9.2022 10.32
UKM
Riitta Vanhatalo.
Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt filosofie doktor Riitta Vanhatalo till direktör för Nationella audiovisuella institutet för tiden 1.11.2022–31.10.2027.

Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Forsknings- och kulturminister