Ansökningstider för undervisnings- och kulturministeriets understöd

Här hittar du en förteckning över ansökningstiderna för undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd 2023. Förteckningen uppdateras vår och höst.

Ansökningstiderna är riktgivande, förteckningen är inte fullständig, kontrollera den exakta ansökningstiden och övriga detaljer på understödets webbsida.

Ansökningstiden slutar Understöd Ansvarspersonen på UKM
Augusti, 2023 Statsunderstöd för främjande av ungas ekonomi- och arbetslivskompetens Marja N. Pulkkinen
September, 2023 Verksamhetsunderstöd för vetenskapsinstitut, forskningsinstitut, vetenskapscentra, vetenskapliga samfund och föreningar som stöder vetenskap Sami Niinimäki
September, 2023 Verksamhetsunderstöd till tankesmedjorna bakom partierna som sitter i riksdagen Sami Niinimäki
September, 2023 Understöd för verksamhet i organisationer på ungdomsområdet för 2024 Mikko Cortés Téllez
Oktober, 2023 Understöd för ungdomscentralernas verksamhet för 2024 Marja N. Pulkkinen
Oktober, 2023 Understöd för ungdomscentralernas investeringar Marja N. Pulkkinen
Oktober, 2023 Specialunderstöd för att stöda tillgången till och förvaringen av digitalt kulturarv, för gemensamma tjänster för de allmänna biblioteken samt för att digitalisera immateriella kulturarvet Tapani Sainio
Oktober, 2023 Specialunderstöd för de allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppgift, deras särskilda uppgifter och utveckling av verksamheten Leena Aaltonen
Oktober, 2023 Specialunderstöd för främjande läsningen och läskunnigheten i fängelser Leena Aaltonen
Oktober, 2023 Specialunderstöd för strukturell utveckling inom det fria bildningsarbetet Petra Heikkinen
November, 2023 Allmänt understöd för verksamhet vid Finlands kulturinstitut Riitta Heinämaa
November, 2023 Allmänt understöd för verksamhet som bedrivs av organisationer för fritt bildningsarbete Petra Heikkinen
November, 2023 Allmänt understöd i enlighet med lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)  Petra Heikkinen
November, 2023 Riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur olika föredragande
November, 2023 Understöd för vissa specialmuseer Mirva Mattila
November, 2023 Allmänt understöd för riksomfattande vänskapsföreningars verksamhet Emma Harju
November, 2023 Allmänt understöd för riksomfattande och internationella konst- och kulturfestivalers verksamhet Emma Harju
November, 2023 Allmänt verksamhetsstöd till kulturell verksamhet som gäller utlandsfinländare eller de finsk-ugriska folkens internationella kultursamarbete Riitta Heinämaa, Maija Lummepuro
November, 2023 Allmänt understöd för att främja barnkultur Iina Berden
December, 2023 Statsunderstöd för lokalkostnader Päivi Salonen
December, 2023 Allmänt understöd  för bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral Petra Heikkinen
December, 2023 Teckenspråkiga bibliotekets verksamhet   Leena Aaltonen
December, 2023 Samnordisk bokbussverksamhet Leena Aaltonen
December, 2023 Specialunderstöd för kulturexport Kimmo Aulake
December, 2023 Allmänna understöd och specialunderstöd som beviljas enligt särskilda kriterier   Tuula Maijala, olika föredragande
December, 2023 Investeringsbidrag för anläggning och grundlig renovering av kulturlokaler Päivi Salonen
fortlöpande ansökan Utvecklingsbidrag för riksomfattande verksamhet på ungdomsområdet Marja N. Pulkkinen, olika föredragande
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utveckling av forskning Sami Niinimäki
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete och det samarbete inom EU och internationellt som gäller livslångt lärande Petra Heikkinen
fortlöpande ansökan Specialunderstöd för att utveckla småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen Mika Puukko, olika föredragande