Hoppa till innehåll

Delegationen för forskning kring privatkopiering tillsatt

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.1.2020 13.27
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt en delegation för forskning kring privatkopiering för perioden 5.2.2020-4.2.2024. Ordförande för delegationen är direktör Jorma Waldén vid undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen fungerar som rådgivande sakkunnigorgan i fråga om forskning som gäller privatkopiering.

I början av år 2015 trädde en ändring i upphovsrättslagen i kraft. I och med ändringen blev ersättningen för privatkopiering budgetfinansierad. Genom ersättning för privatkopiering får upphovsmän till verk som skyddats av upphovsrätt och andra rättsinnehavare en kompensation när verk och andra föremål skyddade med närstående rättigheter kopieras till privat bruk enligt den stiftade begränsningen i upphovsrättslagen.

Enligt lagen ska ersättningen i sitt omfång vara en sådan att den kan anses vara skälig (fair compensation) enligt direktivet 2001/29/EG när det tillverkas enskilda exemplar till privatbruk. En obunden forskningsinstitution som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet undersöker omfattningen av privatkopieringen. Den årliga undersökningen utgör grunden för ersättningsnivån för privatkopiering och beredningen av beslutsfattandet i frågan till statens budgetproposition.

Delegationens medlemmar:

  • Budgetråd Merja Leinonen, finansministeriet
  • Specialsakkunnig Stiina Löytömäki, arbets- och näringsministeriet
  • Ledande sakkunnig Jarkko Vuorinen, Konkurrens- och konsumentverket
  • Direktör Lauri Kaira, Gramex ry
  • Utvecklingschef för affärsverksamhet Turo Pekari, Teosto ry
  • Redovisnings- och forskningschef Rainer Vallius, Kopiosto ry
  • Jurist Asko Metsola, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
  • Experten Riikka Tähtivuori, Finlands Näringsliv EK
  • Professor Krista Lagus
  • Direktör Marjo Mäenpää

Ytterligare information: direktör Jorma Waldén (UKM), tfn 0295 3 30338