Hoppa till innehåll

Begränsningarna inom småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen fortsätter fram till den 13 maj

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2020 11.36 | Publicerad på svenska 6.4.2020 kl. 12.10
Pressmeddelande

Statsrådet fortsätter begränsningarna i närundervisningen inom alla skolstadier. Det här innebär att undantagsarrangemangen i undervisningen fortsätter fram till den 13 maj. Undervisningen fortsätter som distansundervisning och genom andra jämförbara metoder. Regeringens rekommendation är fortsättningsvis att även barn inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och inom årskurserna 1-3 stannar hemma i mån av möjlighet.

Statsrådet har den 31 mars i enlighet med beredskapslagen överlämnat en ibruktagningsförordning (fortsättningsförordning), och den 6 april på basis av den en tillämpningsförordning där man föreskriver om att fortsätta tillämpa de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av coronaviruset. Förordningen träder i kraft den 14 april 2020.

Beslutet innebär att undantagsarrangemangen fortsätter och grundar sig på en utvärdering som Institutet för hälsa och välfärd gjorde den 29 mars om åtgärder om behövs för att begränsa spridningen av coronavirusepidemin.

Målet är att stävja smittspridningen genom att minska kontakten mellan elever, studerande, undervisnings- och annan personal inom alla skolstadier.

Småbarnspedagogik

Den småbarnspedagogiska verksamheten som förut. Småbarnspedagogikens enheter håller öppet, men statsrådet rekommenderar att föräldrar eller andra vårdnadshavare ordnar skötseln av barnet hemma i mån av möjlighet.

Kommunerna är inte skyldiga att ordna småbarnspedagogisk verksamhet på distans.

Förskoleundervisning

Förskoleundervisningen fortsätter som närundervisning. Kommunerna är inte skyldiga att ordna förskoleundervisning på distans, men kan ändå välja att göra det.

Elever i årskurserna 1-3, elever som behöver särskilt stöd, elever som omfattas av förlängd läroplikt och elever inom undervisning som förbereder för grundläggande utbildning

Förordningen preciseras så att elever som deltar i undervisning som förbereder för grundläggande utbildning har rätt till närundervisning.  Elever som får förberedande undervisning är elever i grundskoleåldern med invandrarbakgrund. Undervisningen fokuserar framför allt på studier i det finska och svenska språket samt på att förbereda eleverna för deltagande i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. Genom att göra förordningen mer omfattade strävar man efter att stöda de elever vars föräldrar inte alltid kan stöda sina barn tillräckligt i distansundervisningen. Ändringen gäller ca 3 000 elever.

Därutöver föreskriver man i förordningen om att elever i årskurserna 1-3, elever som är i behov av särskilt stöd, elever som omfattas av förlängd läroplikt samt elever som deltar i undervisning som förbereder för grundläggande utbildning ar rätt till distansundervisning, ifall föräldrarna har möjlighet att hålla barnen hemma. Rätten till distansundervisning nämndes inte i den tidigare förordningen.

Statsrådet rekommenderar att även barn som har rätt till närundervisning i mån av möjlighet deltar i distansundervisning.

Grundläggande utbildning, årskurserna 4-10

Förordningarna som gäller de övriga årskurserna inom den grundläggande utbildningen ändras inte. Undervisning i årskurserna fyra till tio ordnas som distansundervisning och genom avvikande undervisningsarrangemang.

Skolbespisning och elevvård

Principerna för skolbespisning ändras inte. Bespisning ordnas för elever som deltar i närundervisning. För de elever som har distansundervisning kan bespisning ordnas endast i den utsträckning som det är möjligt att genomföra.

Utbildningsanordnaren kan ändå i samarbete med t.ex. elevvården uppsöka sådana elever för vilka den dagliga skolbespisningen är särskilt viktig, och ordna bespisning för dessa elever, även i de situationer där man för att undvika närkontakt är tvungen att begränsa skolbespisningen betydligt. På så sätt kan man trygga skolbespisningen för sådana elever som annars riskerar att inte få tillräckligt med mat.

Man bör sträva efter att erbjuda elevvård i den omfattning det är möjligt.

Gymnasier, yrkesinriktade läroanstalter och högskolor

Förordningarna som gäller gymnasierna, yrkesinriktade läroanstalter och högskolor ändras inte, med undantag av vissa detaljer som gäller yrkesutbildning.

Preciseringar i yrkesutbildningen

Preciseringarna i anslutning till yrkesutbildningen hänför sig till assistenttjänster och hjälpmedel som behövs för studierna i fråga om studerande i behov av krävande särskilt stöd. Preciseringen gäller de studerade som behöver mest stöd. Därutöver ska det inte längre behövas undantagsbestämmelser för att göra upp och uppdatera en personlig utvecklingsplan för kunnandet.

Fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning

Bestämmelserna som gäller fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning ändras inte. Dessa utrymmen är fortfarande stängda och närundervisningen avbruten.

Undantagsarrangemangen kan vid behov fortsätta fram till slutet av terminen

Statsrådet bereder sig redan på att fortsätta undantagsarrangemangen till slutet av terminen på olika skolstadier, ifall det krävs för att begränsa spridningen av epidemin. Förberedelserna ska enligt förslaget göras genom att vid behov i enlighet med beredskapslagen fortsätta ibruktagningsförordningen och tillämpningsförordningen till slutet av maj. På så sätt kan man utvärdera behovet av åtgärder för att stävja coronaepidemin på nytt i slutet av april.

Beredskapslagen och förordningar i anslutning till den är i kraft även på Åland, trots att innehållet i landskapslagstiftningen inte på alla punkter motsvarar innehållet i de rikslagar som nämns i beredskapslagen och tillämpningsförordningen.
 

Upplysningar:

  • Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning: överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn 0295 330 258
  • Andra stadiets utbildning: överdirektör Mika Tammilehto, tfn 0295 330 308
  • Högre utbildning: överdirektör Tapio Kosunen, tfn 0295 330 440
  • Grundläggande konstundervisning och konstärenden: överdirektör Riitta Kaivosoja, tfn 0295 330 129
  • Idrotts- och ungdomsärenden: överdirektör Esko Ranto
  • Lagstiftningsråd Eerikki Nurmi (UKM), tfn 0295 330 234


Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen (31.3.)

Statsrådets ibruktagningsförordning (6.4.)

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning