Hoppa till innehåll

Ansökan om rätt till statsbidrag för riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet för åren 2020–2023

Avustus

Enligt ungdomslagen (1285/2016) avses med riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet en sammanslutning som utvecklar och främjar kompetensen och sakkunskapen på ungdomsområdet på riksnivå. Ett kompetenscentrum kan också vara en sammanslutning som grundar sig på ett avtal mellan två eller flera sammanslutningar.

Undervisnings- och kulturministeriet godkänner efter prövning kompetenscentrumen som berättigade till statsbidrag för åren 2020 –2023 i enlighet med prioriteringarna i det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik (VANUPO). Kompetenscentrumen bildas enligt prioriteringarna. Ministeriet har för avsikt att godkänna sammanlagt sex kompetenscentrum. Dessa sex kompetenscentrum kan fungera antingen enskilt eller som sammanslutningar där flera aktörer ingår. På grund av prioriteringarnas omfattning rekommenderar ministeriet att sökandena bildar sammanslutningar.

Ansökningstid: 20.12.2019–14.2.2020 kl. 16:15.

Avsikten är att besluten om rätt till statsbidrag fattas i början av mars. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Undervisnings- och kulturministeriet avtalar med varje kompetenscentrum som godkänts som berättigat till statsbidrag om dess närmare uppgifter som kompetenscentrum. I samband med detta strävar man efter att utarbeta en understödsplan för den tid som kompetenscentrumet har rätt till understöd. Kompetenscentrumen ansöker om statsunderstöd av ministeriet för att sköta de överenskomna uppgifterna. Statsunderstöd söks för ett år i sänder i enlighet med ministeriets anvisningar. I användningstiden för statsunderstöd som anvisats för kompetenscentrumverksamhet kommer övergångsperioden mellan VANUPO:s programperioder att beaktas.

På rätten till bidrag tillämpas följande lagstiftning:
Ungdomslagen (1285/2016)
Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017)

 

 

Ytterligare information

Emma Taipale, tfn 02953 30172, [email protected]