Hoppa till innehåll

Riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 2020-2023 godkändes

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2019 14.28
Pressmeddelande

Den 12 oktober fattade statsrådet ett principbeslut om åtgärder för att främja uppväxt- och levnadsvillkoren för unga under regeringens mandatperiod. Det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken (RUNGPO) är ett tväradministrativt program som godkänns vart fjärde år. Programmets huvudteman är att förebygga utslagningen av unga samt stärka ett meningsfullt liv, trygghet och delaktighet för alla unga. Programmet har utarbetats för åren 2020 –2023.

- RUNGPO är ett omfattande program genom vilket olika förvaltningsområden konsekvent och via samarbeten ska förbättra sin respektive verksamhet för de ungas bästa. Fokus ligger på att bidra till att varje ung person har ett meningsfullt liv, säger minister Hanna Kosonen.

- En betydande andel av de utmaningar som gäller de ungas levnadsförhållanden är idag av det slaget att det krävs samverkan mellan olika myndigheter och förvaltningsområden för att hitta en lösning på dem. Målet är att alla unga mår bra, att de har metoder för att delta i samhället och litar på det, vilket i sin tur stärker deras trygghetskänsla, fortsätter Kosonen.

Programmet omfattar alla unga som inte fyllt 29 år som avses i ungdomslagen. Fokusområdena har valts ut så att de särskilt riktar in sig på att utveckla levnadsvillkoren för dem som befinner sig i ungdomsårens kärnområde, dvs. unga ungefär i åldern 12–25 år. I enlighet med regeringsprogrammet inleds under regeringsperioden därtill beredningen av en nationell barnstrategi. Beredningen görs av en parlamentarisk kommitté. RUNGPO och strategin stärker och kompletterar varandra: Programmet fokuserar framför allt på de ungas självständighetsprocess, medan barnstrategin har fokus på dem som är under 18 år.

I enlighet med regeringsprogrammet är RUNGPO:s huvudteman förebyggandet av utslagning av unga och stärkande av delaktigheten. Genomförandet av RUNGPO ska beakta att de unga har olika utgångspunkter, ursprung och funktionsförmåga.  RUNGPO ska främja att möjligheterna för alla unga ska tillgodoses på lika villkor.

RUNGPO:s uppgift är för det första att sammanjämka de mål och åtgärder som de ministerier som är viktigast med tanke på ungas uppväxt- och levnadsvillkor fastställt och som de främjar inom sitt respektive förvaltningsområde.   För det andra ställer programmet upp målen för den europeiska och internationella verksamheten på ungdomsområdet. RUNGPO:s tredje del gäller utvecklandet av ungdomsarbetet. Där ingår riktlinjer för stödet till ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, inklusive tyngdpunkterna för godkännande av rätten till statsbidrag i fråga om kompetenscentrumen på ungdomsområdet. 

Tre ungdomspolitiska målhelheter

Unga har förutsättningar för en smidig vardag – utslagningen minskar

 • Genom ungdomsgarantin tryggas den ungas tillträde till utbildning och arbete
 • De ungas behov, tjänster och förmåner identifieras och beaktas i översynen av den sociala tryggheten
 • De ungas mentala hälsa stärks
 • Eftervården inom barnskyddet utvecklas genom att unga ges tillräckligt och behövligt stöd på vägen till vuxenlivet
 • Det multiprofessionella samarbetet och särskilt ungdomsarbetet stärks inom den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen
 • Ungas förutsättningar för självständigt boende förbättras och deras bostadslöshet minskar
 • Unga ska ha en möjlighet till en intressant hobby
 • Ekonomihantering genom förutseende ekonomisk rådgivning

Unga har metoder och färdigheter för att delta och påverka

 • Verktyg för samhälleligt deltagande för unga utvecklas
 • Skolornas och läroanstalternas demokrati- och människorättsfostran stärks
 • Ungas röst ska höras i klimatdiskussionen

Unga litar på samhället – jämlikheten och säkerheten stärks

Ungas färdigheter som gäller människorelationer och interaktion stärks och mobbning åtgärdas
Diskriminerande strukturer identifieras och ungas färdigheter att agera i diskrimineringssituationer förbättras
Det multiprofessionella samarbetet stärks för att främja välbefinnandet hos unga som uppvisar symtom genom att begå brott och för att förebygga brott som begås av unga
Samordningen stärks för att förhindra lockande av unga på sociala medier (”grooming”)

Finlands mål för det internationella och europeiska samarbetet på ungdomsområdet

 • Ungdomsarbetets ställning stärks
 • Ungas medvetenhet om deras rättigheter ökas
 • Ungas möjligheter att delta i beslutsfattande som gäller dem själva främjas inom olika områden
 • Stöd till inkludering i verkställandet av ungdomsprogram
 • Ungas verksamhet mot klimatförändringen stöds

Riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet

Kompetenscentren bildar en helhet som stöder verkställandet av målen i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. Kompetenscentren utvecklar och främjar kompetensen, sakkunskapen och informationsutbytet på ungdomsområdet i enlighet med ungdomslagen.

Enligt ungdomslagen beviljar undervisnings- och kulturministeriet ett kompetenscentrum rätt till statsbidrag för viss tid. Eftersom tyngdpunkterna i kompetenscentrumverksamheten fastställs i det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik har tidsfristen kopplats till programperioden.

För kompetenscentrumverksamheten fastställs sex prioriterade områden genom vilka man främjar ett meningsfullt liv för unga och ungas delaktighet i samhället. Prioriteringarna är: ungdomsarbete i kommunen, lägesbild och genomslag i fråga om organisationer på ungdomsområdet, delaktighet och påverkan, riktat ungdomsarbete, digitalt ungdomsarbete samt ungdomsarbete i skolor och läroanstalter.

De nya kompetenscentren för ungdomsområdet för 2020 –2023 utses i början av året.

Mer information:   

- specialplanerare Mikko Cortés Téllez, tfn 02953 30080
- konsultativa tjänstemannen Emma Taipale (kompetenscentren), tfn 02953 30172
- kulturrådet Seija Astala (internationella och europeiska mål), tfn 02953 30066