Hoppa till innehåll

Ny lag om småbarnspedagogik skickades ut på remiss: Barnets väl lyfts fram, utbildningsnivån höjs

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2018 11.25 | Publicerad på svenska 6.2.2018 kl. 16.36
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har tisdagen 6.2. skickat ut ett utkast till ny lag om småbarnspedagogik på en omfattande remissrunda. Den nya lagen stärker småbarnspedagogikens kvalitet genom att höja personalens utbildningsnivå och genom att precisera uppgifterna. I framtiden kommer ett multidisciplinärt team av lärare inom småbarnspedagogiken, socionomer inom småbarnspedagogiken samt barnskötare att arbeta i daghemmen. I förslaget lyfter man fram barnets väl. Barnet ska skyddas från våld, mobbning och trakasserier. Dataskyddsnormerna uppdateras så att de möjliggör att hemmen och daghemmen kan hålla kontakt digitalt.

Reformen fokuserar på barnets väl. I lagen skriver man enligt förslaget tydligare än tidigare in att man vid planering, ordnande och vid beslutsfattande som gäller småbarnspedagogik i första hans bör beakta barnets väl. Författningen som gäller den småbarnspedagogiska miljön har preciserats genom att man skrivit in att barnet bör skyddas från våld, mobbning och andra trakasserier.

- Inom småbarnspedagogiken lär man sig att fungera i grupp och att ta andra i beaktande. Det är viktigt att man i daghemmet ingriper redan i de första tecknen på mobbning. Daghemmet ska vara en trygg plats för barnet, en plats där ingen mobbas och där ingen lär sig att mobba. Det är personalens plikt att förebygga trakasserier och mobbning och att ingripa ifall det förekommer, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.
 

Hög kvalitet genom att höja personalens kompetensnivå

Den nya lagen om småbarnspedagogik stärker småbarnspedagogikens kvalitet genom att höja personalens utbildningsnivå.
 
– Det framkommer ständigt nya forskningsdata om betydelsen av de tidiga åren. Småbarnspedagogiken stärker den utbildningsmässiga jämlikheten, förebygger utslagning och stöder utvecklandet av lärandeberedskapen för alla. Alla föräldrar måste kunna lita på att våra daghem håller en hög kvalitet, och personalens kompetens hör klart ihop med just kvaliteten, säger undervisningsministern.

Höjandet av utbildningsnivån uppnås genom två åtgärder: genom att fastställa yrkesbeteckningarna och -behörigheten samt genom att justera personalstrukturen.
 
Yrkesbeteckningarna och behörigheten för personalen inom småbarnspedagogiken justeras så att det i framtidens daghem arbetar lärare inom småbarnspedagogik (pedagogie kandidat), socionomer inom småbarnspedagogiken(yh-examen inom social- och hälsovårdsbranschen) samt barnskötare (yrkesexamen).
 
Behörighet som införskaffats tidigare ändras inte i reformen. Alla nuvarande barnträdgårdslärare, som till sin utbildning kan vara antingen pedagoger eller socionomer, skall enligt förslaget ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogiken.
 
Den nya yrkesbeteckningen socionom inom småbarnspedagogik skall enligt förslaget gälla personer som söker sig till yrkeshögskoleutbildning inom området efter att lagen träder i kraft. De nya lärarna inom småbarnspedagogik ska på samma sätt som för tillfället ha en kandidatexamen i pedagogik. Lagen möjliggör också på ett flexibelt sätt att man kompletterar examina.
 
Det andra steget är att man höjer daghemspersonalens utbildningsnivå genom att man förutsätter att alla tre yrkesgrupper arbetar sida vid sida inom daghemmens fostrings-, undervisnings och vårduppgifter senast år 2030.
 
Ändringen innebär att två tredjedelar av daghemspersonalen senast år 2030 har avlagt en högskoleexamen. Det här betyder en klar höjning av personalens utbildningsnivå, eftersom det för tillfället endast krävs att en av tre har avlagt en högskoleexamen.
 
– Hemligheten den det finländska utbildningssystemet är de högt utbildade lärarna, de bästa i världen. I tiderna väckte det diskussion då klasslärarutbildningen flyttades till de pedagogiska fakulteterna, men det har visat sig att det var lyckat. Eftersom småbarnspedagogikens ställning numera erkänns som en av de viktigaste delarna i vårt utbildningssystem finns det ett klart behov för en liknande utveckling, säger undervisningsministern.
 
– Enligt undersökningar som gjorts hänger personalens kompetensnivå klart ihop med småbarnspedagogikens kvalitet och de goda verkningar det medför, säger ministern.

För tillfället råder det brist på barnträdgårdslärare med pedagogisk utbildning. Regeringen har riktat ett anslag på 28 miljoner euro till att utveckla personalstrukturen inom småbarnspedagogiken under utvecklingsperioden. Anslaget ger 1000 nya universitetsutbildade lärare till daghemmen. För att uppnå målet måste antalet personer som utbildar sig upprätthållas och ökas även framöver. Antalet socionomer som utbildar sig i yrkeshögskolor uppskattas vara på ett tillräckligt hög nivå och man har inte prognostiserat ändringsbehov för dessa.

Informationen ska löpa mellan hemmen, daghemmen och myndigheterna

För tillfället gäller strängare sekretessbestämmelser i daghemmen än i det övriga utbildningssystemet, vilket beror på att de grundar sig på socialvårdens lagstiftning. I lagförslaget föreslås att man ändrar integritetsskyddet till samma nivå som i skolorna, vilket skulle möjliggöra en motsvarande kontakt mellan hemmet och daghemmet även digitalt.
 
I lagen föreskrivs också om småbarnspedagogikens datareserv. Den information som för tillfället finns lagrad i daghemmens olika system skall enligt förslaget flyttas över till en gemensam nationell databas som grund för lagstiftningsarbetet.  I databasen är det meningen att man lagrar information om anordnare av småbarnspedagogisk verksamhet, personal, familj och barn. Det är bl.a. Utbildningsstyrelsen, kommunerna, regionalförvaltningsverken, Institutet för hälsa och välfärd samt FPA som behöver information om småbarnspedagogiken i sitt arbete.
 
I lagförslaget föreslår man inte ändringar i rätten till småbarnspedagogik eller i personaldimensioneringen. Senare under våren tillsätter man också en arbetsgrupp för att utreda frågor som gäller tryggandet av tjänster för barn som är i behov av särskilt stöd inom den offentliga och den privata småbarnspedagogiken.
 
Lagförslaget är på remiss fram till den 18 mars 2018.

Bekanta dig med förslaget på utlåtande på utlåtande.fi.

Presentation av lagförslaget (pdf, på finska))
 
Mer information:

- Janne Öberg, regeringsråd (UKM), tfn 02953 30348
- Tarja Kahiluoto, konsultativ tjänsteman, tfn 02953 30386
- Kirsi Alila, undervisningsråd, tfn 02953 30365
- I frågor som gäller datasystem : Tero Huttunen, specialsakkunnig, tfn02953 30219
- undervisningsministerns specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246

Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Utbildning