Hoppa till innehåll

Ny lag om småbarnspedagogik: Barnets bästa i fokus, satsningar på personalens kunnande

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2018 13.36 | Publicerad på svenska 13.4.2018 kl. 14.51
Pressmeddelande

Statsrådet avlät på torsdagen en proposition till riksdagen med förslag till ny lag om småbarnspedagogik. Den nya lagen höjer kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att lyfta personalens utbildningsnivå och förtydliga deras uppgiftsbeteckningar. I de framtida daghemmen kommer det att finnas ett mångprofessionellt team som består av lärare, socionomer och barnskötare inom småbarnspedagogik. I förslaget har barnets bästa lyfts upp i fokus och alla barn ska skyddas från våld, mobbning oh trakasserier. Bestämmelserna om dataskydd uppdateras så att de möjliggör digitala kontakter mellan hem och daghem. Under budgetramförhandlingarna fattade regeringen dessutom beslut om nya satsningar på främjande av jämlikhet inom småbarnspedagogiken och om försök med avgiftsfrihet.

Lagen stärker småbarnspedagogikens ställning som en del av utbildningsvägen. Författningsändringarna förtydligar de skyldigheter som enligt lagen tillfaller anordnarna men innebär inga nya skyldigheter för kommuner och andra anordnare.

Barnets rätt till småbarnspedagogik ändras inte. Inom småbarnspedagogiken är barnets bästa i fokus. När man planerar, ordnar och fatta beslut som gäller småbarnspedagogik ska man i första hand se till barnets bästa.  

För första gången skriver man in förebyggandet av mobbning i lagen om småbarnspedagogik. Enligt lagen ska barnet skyddas från våld, mobbning och andra trakasserier.

- Inom småbarnspedagogiken får man lära sig att fungera i grupp och ta andra i beaktande. Det är viktigt att daghemmet tar tag i de första tecknen på mobbning. Daghemmet ska vara en trygg omgivning, där ingen blir mobbad och ingen lär sig bli en mobbare. Personalen har en entydig skyldighet att förebygga trakasserier och mobbning, samt ingripa i sådant beteende, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Småbarnspedagogikens kvalitet höjs i och med att personalen är högre utbildad.

Forskningen om hur viktig den tidiga barndomen är ökar hela tiden. Småbarnspedagogiken stärker den utbildningsmässiga jämlikheten, förebygger marginalisering och stöder utvecklingen av studiefärdigheter hos var och en. Varje förälder bör kunna lita på småbarnspedagogikens höga klass, och det finns en tydlig koppling just precis mellan personalens kompetens och kvaliteten på den, säger Grahn-Laasonen.

Genom högre utbildad personal höjs kvaliteten på småbarnspedagogiken. År 2030 ska minst två tredjedelar av daghemspersonalen ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik eller socionomer, varav minst hälften bör vara behöriga lärare inom småbarnspedagogik.

Arbetsuppgifterna för de olika yrkeskategorierna och yrkesbenämningar förtydligas. De nya yrkesbenämningarna inom småbarnspedagogiken ska enligt förslaget vara lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik, socionom inom småbarnspedagogik, barnskötare inom småbarnspedagogik, familjedagvårdare och daghemsföreståndare.

Då lagen träder i kraft ändras inte den behörighet som lärare, barnskötare och föreståndare har för sina nuvarande uppgifter. Detsamma gäller personer som studerar eller har antagits för att studera inom branschen.

Informationsflödet mellan småbarnspedagogiken, myndigheterna och hemmen blir enklare. Genom lagändringen tas en informationsresurs inom småbarnspedagogiken i bruk. I den införs uppgifter om anordnare, personal, familjer och barn inom småbarnspedagogiken som myndigheterna behöver för att utföra sina lagstadgade uppgifter. Lagändringen innebär att olika aktörer får tillgång till aktuell, tillförlitlig, heltäckande och jämförbar information.

Småbarnspedagogikens kvalitet består av på flera olika faktorer, där personalens utbildning och kunnande helt klart är av central betydelse. En stark personal som har olika slags kompetenser ger barnet goda förutsättningar för de första stegen på kunskapens stig.

Nya satsningar på småbarnspedagogiken i regeringens rambudgetförhandlingar  

Jämlikheten inom småbarnspedagogiken stöds med 10 miljoner euro för 2019. Medlen kan t.ex. användas för att göra barngrupperna mindre och avlöna med personal till daghem som verkar i utmanande områden.

Finansieringsmodellen är ett medel som forskare rekommenderat för att bekämpa segregering, och har  tidigare varit i bruk inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Kriterier som använts i den här modellen är bl.a. utbildningsnivån och arbetslöshetsnivån i området. Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar utvidgas och fortsätter.

Regeringen beslöt anvisa 5 miljoner euro till i budgetanslag i detta syfte. Målet med försöket är att få med så många kommuner som möjligt och därigenom höja andelen femåringar som deltar i småbarnspedagogik.

Lagförslaget har varit på remiss och resulterat i 122 utlåtanden. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 augusti 2018.

Mer information:
- Kirsi Alila, undervisningsråd (UKM), tfn 02953 30365
- Tarja Kahiluoto, konsultativ tjänsteman (UKM), tfn 02953 30386
- Daniel Sazonov, specialmedarbetare, tfn 02953 30276

LAPE Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik