Hoppa till innehåll

Utredning: Utbildning och kompetens ökar regionstädernas livskraft och förnyelsen av näringarna 

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2021 9.04 | Publicerad på svenska 12.4.2021 kl. 13.06
Pressmeddelande

Utredaren som utnämnts av undervisnings- och kulturministeriet, fil. mag, riksdagsledamot Hanna Kosonen, föreslår en rad åtgärder genom vilka regionstäderna bättre kan svara mot företagens kompetensbehov och öka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Förslagen hänför sig till regeringsprogrammets mål att stödja regionstädernas livskraft.

Regionstäderna är centrum för sin ekonomiska region, dock utan att vara centralorter i landskapen eller deras kransstäder. Det finns 57 regionstäder och de största är Salo, Lojo, Raumo och Nyslott. I regionstäderna finns också betydande näringskoncentrationer, såsom bilklustret i Nystad, klustret för mekanisk skogsindustri i Nyslott, turismklustret i Kittilä och Levi samt klustret för teknologiindustri i Idensalmi. 

”Regionstäderna är ryggraden för sysselsättningen i Finland. De företag som är verksamma i dessa står dock ofta inför utmaningar när det gäller att hitta kompetent arbetskraft samt FUI-finansiering för sina projekt. I utredningen begrundas olika lösningar på dessa problem", berättar Kosonen.
De viktigaste förslagen i utredningen gäller tillgodoseendet av regionstädernas kompetensbehov, prognostiseringen, det strategiska samarbetet samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FUI). Regionstädernas möjligheter bör beaktas vid genomförandet av bl.a. FUI-strategin, åtgärderna inom reformen av det kontinuerliga lärandet och förslagen i den utbildningspolitiska redogörelsen.  

Att hålla kvar och locka experter stärker regionstadens livskraft

De viktigaste faktorerna i regionstädernas livskraft är tillgången på kompetent arbetskraft till företagen i regionen samt FUI-verksamheten. Ortens förmåga att hålla kvar och locka experter är en förutsättning för att arbetsgivarna ska kunna få tillgång till den kompetens som de behöver och utveckla sin verksamhet. 

För att öka studiemöjligheterna bör utbildningsvägar från yrkesläroanstalter och gymnasier till yrkeshögskolor och universitet i regionen utvecklas och verksamhetsmodeller skapas för gemensamma campus för olika utbildningsstadier. Modeller för när-, hybrid- och distansundervisning bör utvecklas så att platsoberoende utbildning och studier blir möjliga. Högskolornas utbildningsutbud bör göras lättillgängligt och lätt att hitta på digitala plattformar. I regionstäderna ska det vara möjligt att åtminstone delvis studera till de högre högskoleexamina. Man bör överväga att införa universitetscentrummodellen i utvalda regionstäder. 

”Coronapandemin har på ett nytt sätt lyft fram möjligheterna med distansförbindelser för högskolorna. Det är inte längre nödvändigt för alla studerande att vara på samma plats. Detta möjliggör förutom distansstudier även sådana campus där en del av undervisningen kan genomföras också från annat håll", säger Kosonen.

Regleringen av utbildningsansvaret bör utvecklas så att högskolorna kan svara på regionernas kompetensbehov på ett högklassigt, smidigt och flexibelt sätt. Finansieringsmodellen för högskolorna bör i högre grad belöna samarbete mellan högskolorna och regionalt genomslag. I finansieringen av det kontinuerliga lärandet och FUI-verksamheten bör finnas en finansieringsandel som öronmärks för att utöka utbildningen för personer i arbetsför ålder och forsknings- och utvecklingsverksamheten i regionstäderna. 

”För närvarande befinner sig många regionstäder i en ogynnsam situation. En stor del av FUI-finansieringen styrs till storstäderna och EU-finansieringen närmast till östra och norra Finland", säger Kosonen.

På grund av regionernas åldersstruktur är behovet av arbets- och studierelaterad invandring rentav större i regionstäderna än i det övriga Finland. Man kan svara på kompetensbehovet genom att ordna och marknadsföra utbildningshelheter på engelska, sammanställa servicepaket för studerande som flyttar till regionstäder och säkerställa praktikplatser för internationella experter tillsammans med lokala företag.

Regionstäder, högskolor, företag i regionen och andra arbetsgivare bör ingå strategiska partnerskapsavtal och ta fram verksamhetsmodeller som säkerställer att parterna förbinder sig till verksamheten och målen. Regionstaden, högskolorna och andra utbildningsanordnare samt företagen och arbetsgivarna i regionen bör skapa ett gemensamt forum där man går igenom kompetensbehoven, praktikmöjligheterna och diskuterar om utbildningsutbudet. Behövlig regional prognostiseringsinformation på kort sikt produceras i samarbete.

I anslutning till FUI-verksamheten föreslås det i utredningen att det för regionstäderna skapas ett eget FUI-program via Business Finlands och Finlands Akademis finansiering. 

Utredningen om växelverkan mellan regionstäder och högskoleutbildning

Mer information:
- utredaren Hanna Kosonen, tfn 050 911 9879 (Otto Suhonen, ledamotsassistent) 
- Jukka Haapamäki, undervisningsråd (UKM), tfn 0295 330 088

Forskning Högskoleutbildning och forskning Utbildning