Hoppa till innehåll

Utredning om hur samernas rättigheter tillgodoses i skyddet av fornminnen klar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2021 11.03
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i november 2020 en arbetsgrupp och en uppföljningsgrupp för att bereda en totalrevidering av lagen om fornminnen. I samband med reformen har det gjorts en utredning om hur samernas rättigheter tillgodoses ifråga om skyddet av fornlämningar.

Fasta fornlämningar, lösa fornföremål och fartygsfynd skyddas genom lagen om fornminnen, som för närvarande revideras. Utredningen syftar till att skapa en helhetsbild av samernas rättigheter till sitt kulturarv i egenskap av urfolk.  

Utredningen gäller samernas grundläggande och mänskliga rättigheter, centrala internationella konventioner om kulturarv samt skyddet av samernas kulturarv i den nationella lagstiftningen. I utredningen beskrivs de specialfrågor som är centrala med tanke på samekulturen och som bör beaktas i reformen av lagen om fornminnen. 

Utredningen innehåller också en juridisk analys av sametingets behörighet ifråga om beslut om samiska fornlämningar samt förslag till metoder för att stärka samernas självbestämmanderätt och kulturella autonomi ifråga om skyddet av fornlämningar.

Vid utvecklandet av lagstiftningen ska särskild hänsyn tas till möjligheterna att utveckla samekulturen. De samiska värdena och de särdrag som hänför sig till dessa bör identifieras när det gäller skyddet av kulturarvet, inklusive fornlämningar konstateras det i utredningen. Den gällande lagen om fornminnen ger inga exakta riktlinjer för bedömningen av fornlämningens värde, även om man vid tillämpningen av lagen och i det praktiska skyddsarbetet ständigt måste göra sådana uppskattningar.

Samernas rättigheter vid skydd av fornlämningar