Hoppa till innehåll

Utkastet till nationell strategi för kontinuerligt lärande vid högskolorna på remiss

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2022 15.40
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet inledde våren 2022 beredningen av en nationell strategi för kontinuerligt lärande som ett arbete i en arbetsgrupp i enlighet med målen i regeringens färdplan för hållbarhet. Det strategiutkast som färdigställts är ett samarbete mellan ministeriet, ledningen för högskolorna, personalen och studerandena samt intressegrupperna. Ministeriet ber om utlåtanden om strategiutkastet. Utlåtandena ska vara inlämnade senast den 4 november 2022.

Målet med strategin för kontinuerligt lärande vid högskolorna är att ge de autonoma högskolorna en gemensam riktning samt stödja högskolorna i att utveckla sitt utbud av kontinuerligt lärande, stödja dem i arbetet med intressegrupperna samt i det breda marknadsförings- och kommunikationsarbetet.

Visionen är kontinuerligt lärande vid högskolorna, och grunden för det kontinuerliga lärandet utgörs av FoUI-verksamhet och FoUI-kunnande. Kontinuerligt lärande stöder förnyelse hos både individer och samfund, i syfte att ha ett gemensamt gott samarbete och även aktivt bygga efterfrågan.

I centrum för strategin står 3+1 målområden med vars hjälp visionen ska bli verklighet. Målområdena är:
1. Tydlig stig för utveckling och behörighet som expert
2. Öppenhet i högskoleutbildningen ökar tillgängligheten.
3. FoUI-lösningar för att förnya lärande arbetsgemenskaper
+1: Den digitala servicemiljön blir en mötesplats

Strategiska val och riktlinjer har tagits fram av en arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, och de har utvärderats och vidareutvecklats tillsammans med hundratals människor genom samråd på webben och temaseminarier.

Forsknings- och kulturministern uppmuntrar intressegrupperna att föra fram sina synpunkter på strategiutkastet.

– Det finns ett särskilt behov av kontinuerligt lärande som är baserat på högskolornas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Samhället har ett allt större behov av just det kunnande som utvecklas i högskoleutbildningen, och behovet behöver även mötas genom brett kontinuerligt lärande. Jag uppmuntrar även våra intressegrupper att ge sina utlåtanden om den gemensamma riktning och de mål som finns i strategin, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen.

Undervisnings- och kulturministeriet önskar att högskolorna ger separata ställningstaganden endast i den Webropol-enkät som riktas till högskolorna. Intressegrupperna ska kommentera utkastet i tjänsten utlåtande.fi. Utkastet på svenska läggs till i utlåtande.fi när översättningen är klar.

Bakom strategin ligger reformen av det kontinuerliga lärandet och regeringens färdplan för hållbarhet

De viktigaste målen för den parlamentariska reform av det kontinuerliga lärandet som genomförs i enlighet med regeringsprogrammet är att höja befolkningens kunskapsnivå, höja sysselsättningsgraden, delta i ökandet av jämställdheten samt öka tillgången på kunnig arbetskraft. Som en riktlinje som förutsätter ytterligare beredning har den parlamentariska gruppen föreslagit en reform av högskolornas och läroanstalternas utbildningsutbud som riktas till personer i arbetsför ålder.

I regeringens färdplan för hållbarhet påpekas att det finns ett behov av att förtydliga och stärka det kontinuerliga lärandet vid högskolorna. Det kontinuerliga lärandet vid högskolorna bör göras flexiblare och mångsidigare så att det förbättrar möjligheterna att växelvis arbeta och studera, studera vid sidan av arbetet och lära sig på arbetsplatsen och mera allmänt i samhället, även på andra sätt än genom en examensinriktad utbildning.

Mer information
Ulla Mäkeläinen, undervisningsråd, tfn 0295 330 223
Petri Haltia, undervisningsråd, tfn 0295 330 096

Högskoleutbildning och forskning Petri Honkonen Utbildning