Hoppa till innehåll

Utkastet till lag om ett försök med regional studielånskompensation på remiss

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2022 11.27 | Publicerad på svenska 6.9.2022 kl. 7.22
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har berett en regeringsproposition med förslag till lagar om ett försök med regional studielånskompensation och om en temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen. Utkastet till proposition är på remiss till den 16 september 2022.

I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om ett försök med regional studielånskompensation och att inkomstskattelagen ändras temporärt. Försöket med regional studielånskompensation ska genomföras 2023–2026.

Syftet med försöket är att få information om hur den regionala studielånskompensationen påverkar tillgången på arbetskraft och livskraften inom det försöksområde som avses i propositionen. Försöket genomförs i norra och östra Finland inom ett försöksområde som omfattar 25 kommuner.

Enligt förslaget ska de studielåntagare med högskoleexamen som valts ut till försöksgruppen på basis av en utlottning av FPA och som bor inom försöksområdet på ansökan beviljas regional studielånskompensation, förutsatt att de föreskrivna villkoren uppfylls. Personen ska ha en hemkommun enligt lagen om hemkommun i 12 månader utan avbrott i försöksområdet innan varje post av den regionala studielånskompensationen kan sökas. Dessutom ska personen arbeta heltid, deltid eller vara företagare. Arbetsplatsen behöver inte vara belägen inom försöksområdet. Kompensation kan också fås om personen inte deltar i arbetslivet, till exempel om han eller hon vårdat ett barn hemma eller varit närståendevårdare.

Regional studielånskompensation kan beviljas i högst tre poster och uppgå till sammanlagt högst 8 800 euro, men totalt högst 60 procent av lånebeloppet den sista dagen av den termin då studielåntagaren har avlagt den examen som berättigar till regional studielånskompensation. Den regionala studielånskompensationen är skattefri inkomst för mottagaren. I praktiken betalar Folkpensionsanstalten ut kompensationen till ett penninginstitut, som sedan amorterar studielånet med statsborgen.

Enligt propositionen ska man inom ramen för försöket betala ut studielånskompensation till lite under 700 personer, vilket innebär att budgeten för försöket uppgår till sex miljoner euro.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Mer information:

Antti Randell, regeringsråd, [email protected]

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Remissmaterial (utlåtande.fi)