Hoppa till innehåll

Undervisningsminister Henriksson: För många med yrkesutbildning går utan jobb

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2023 15.24 | Publicerad på svenska 14.11.2023 kl. 19.36
Pressmeddelande
Laura Kotila / VNK

Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson betonar att yrkesutbildningen har en mycket viktig roll i vårt utbildningssystem och i samhället i stort. Finland har ändå betydande problem i den offentliga ekonomin, vilket förutsätter bland annat en hög sysselsättningsgrad och högre produktivitet i arbetet.

– Sysselsättningen för dem som avlagt en yrkesinriktad grundexamen borde vara på en bättre nivå än den är nu. Detta gäller såväl unga som vuxna studerande. Skillnaderna mellan olika branscher är stora. De korrigerande åtgärderna bör ingripa i problemen och uppmuntra till fortsatt god verksamhet inom de utbildningsområden där läget redan nu är bättre, säger undervisningsminister Henriksson.

Henriksson betonar att man måste försäkra sig om att finansieringen av yrkesutbildningen riktas enligt de studerandes och arbetslivets behov.

– Vi är tvungna att fråga oss själva vad vi måste göra annorlunda för att ändra på situationen till det bättre. Jag bjuder in alla aktörer inom yrkesutbildningen till en gemensam diskussion för att svara på dessa utmaningar. Vi måste kritiskt granska hur tyngdpunkten ligger på de olika branscherna inom yrkesutbildningen och eventuellt också hurudana studieavsnitt olika grupper av studerande erbjuds. Vi ska utbilda till jobb, inte till arbetslöshet. Det är också viktigt att beakta näringslivets och den offentliga sektorns regionala behov, säger Henriksson. 

I regeringsprogrammet fästs uppmärksamhet vid en reform av verksamhetsstyrningen så att yrkesutbildningens genomslagskraft och sysselsättande effekt även i fortsättningen förbättras.

– Förutom styrningen av verksamheten håller vi på att reformera finansieringssystemet. Målsättningen är att finansieringen ska sporra till skyndsam utexaminering och att utbildningen ska motsvara de behov som de studerande har så väl som möjligt. Finansieringen ska sporra till att erbjuda studiehelheter för uppdatering av kunnandet. Alla personer i arbetsför ålder ska inte behöva avlägga en hel examen, utan man kan klara sig med mindre helheter som ger det nödvändiga kunnandet. I enlighet med regeringsprogrammet införs i finansieringssystemet också ytterligare incitament för studieprestationer och bättre sysselsättning, säger Henriksson.

Beredningsarbetet utförs för närvarande i en tjänstemannaarbetsgrupp som stöds av en uppföljningsgrupp bestående av centrala intressentgrupper. Regeringens målsättning är att de centrala målen i regeringsprogrammet ska ha nåtts före halvtidsöversynen år 2025.

Undervisningsminister Henriksson höll tisdagen den 14.11.2023 ett tal vid det riksomfattande seminariet för yrkesutbildningen som ordnades i Kotka. Ministern deltog i seminariet på distans på grund av tvingande förhinder. Undervisningsminister Henrikssons tal kan läsas i sin helhet här.

Ytterligare information: Alexander Junell, specialmedarbetare, tfn 0295 330 055